Nieruchomość zabudowana jest:
- budynkiem dolnej stacji o powierzchni użytkowej 339,72 m2 tj. wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, budynkiem użytkowym z salami obsługi, pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi, garażami i agregatorownią (w złym stanie technicznym, wszystkie pomieszczenia bez urządzeń i instalacji);
- budynkiem górnej stacji o powierzchni użytkowej 20 m2 tj. wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia (w złym stanie technicznym).

Działki regularne, położone na północnym stoku o różnicy wysokości około 125 m. Teren uzbrojony był w energię elektryczną (z 2 agregatorów prądotwórczych) oraz w wodę z własnego ujęcia (aktualnie nieczynne). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 186 o powierzchni 31 623 m2 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 187 o powierzchni 1182 m2 oznaczona jest symbolem: Ls (lasy). Ponadto dla budynków prowadzona jest kartoteka budynków, w której ujęto trzy murowane budynki o powierzchniach zabudowy: 14 m2, 45 m2 i 157 m2. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00090746/6.

Przeznaczenie nieruchomości:

Dla działek nr 186 i nr 187 obręb 0008 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszyce 1A brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba) działka nr 187 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) oraz znajduje się w obszarze Natura 2000 Góry Izerskie – PLB 020009, natomiast działka nr 186 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) i w małej części jako U (tereny usług) oraz znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Karkonosze – PLB 020006 oraz PLB 020007 i w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości polegający na budowie kompleksu hotelowo – wypoczynkowo – rekreacyjnego i odnowy biologicznej (SPA) wraz z infrastrukturą narciarską .

Termin zagospodarowania nieruchomości: ustala się termin zagospodarowania nieruchomości jako termin zakończenia zabudowy maksymalnie w ciągu 8 lat od dnia nabycia nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.275.000,- zł,

(w tym grunt: 46,62 %, budynki : 49,77% oraz budowle tj. ujęcie wody pitnej i zbiornik bezodpływowy na ścieki: 3,61%).

Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych „Babiniec” (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r. , drugi w dniu 13 sierpnia 2018 r. oraz trzeci w dniu 26 listopada 2018 r.

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 712.

Ogłoszenie o przetargu

Oferta Babiniec 2018

 • Odsłon: 12304
 • Odsłon: 546
 • Odsłon: 543
 • Odsłon: 493
 • Odsłon: 498
 • Odsłon: 522
 • Odsłon: 530
 • Odsłon: 490
 • Odsłon: 450
 • Odsłon: 438
 • Odsłon: 371
 • Odsłon: 376
 • Odsłon: 385
 • Odsłon: 385

 • Odsłon: 273

Ogólne warunki przetargu:

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 1 marca 2019 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

II. Pisemne oferty zawierające:
imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia oferty,
- oznaczenie położenia nieruchomości, której oferta dotyczy tj. ulicę i nr działek,
- oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- oferowaną cenę netto,
- harmonogram realizacji zamierzenia inwestycyjnego ze wskazaniem w szczególności oferowanego terminu zagospodarowania nieruchomości tj. deklarowanej daty zakończenia zabudowy,
- koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, zawierającą rysunki elewacji oraz projekt zagospodarowania terenu (na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000), wraz z opisem zamierzenia inwestycyjnego,
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- podpis oferenta/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,
- nr konta, na które należy przelać wadium, gdy oferent nie wygra przetargu,

należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie, nie otwierać przed 4 marca 2019 r.” w Biurze Obsługi Interesanta w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 , pokój nr 1 do godz. 1500 1 marca 2019 roku.

III. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

- zaoferowana cena – 60%
- termin zagospodarowania - 20%
- koncepcja zamierzenia inwestycyjnego – 20%

IV. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

-nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
-nie zawierają danych wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne,
- do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium;
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści

V. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż budynków oraz budowli zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

VI. Do I opłaty w wysokości 25% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

VII. Do opłat rocznych w wysokości 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonania wpłaty.

VIII. Pierwsza opłata wraz z ceną za budynki i za budowle podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a opłaty roczne płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu.

IX. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

X. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktów notarialnych ponosi nabywca nieruchomości.

XI. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

XII. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

XIII. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

XIV. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

XV. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów oraz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się 4 marca 2019 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl