Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej (dwie linie).
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., drugi w dniu 30 grudnia 2016 r., trzeci w dniu 3 marca 2017 r. i czwarty w dniu 8 maja 2017 r.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

Cena wywoławcza nieruchomości: 96.600,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Powierzchnia - 810 m2

Przetargi odbędą się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.13 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 342/2 obr. 0001)I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 342/2 obr. 0001 o powierzchni  15 474 m2, dla której  i dla innych działek gminnych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00040935/3 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Łączna powierzchnia - 15 474 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 1.800.000,- zł,
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.29 MB]
Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 272.79 KB]
Wypis z planu [Adobe Acrobat PDF - 1.8 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 344/3 obr. 0001)pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w granicach działki gruntu nr 344/3 obr. 0001 o powierzchni 3440 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  nie urządzona, położona na północnym skłonie między czynnymi torami kolejowymi a drogą gruntową, w części porośnięta drzewami i krzewami. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia - 3440 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 250.000,- zł,
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


Oferta [Adobe Acrobat PDF - 771.49 KB]
Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 350.44 KB]
Wypis z planu [Adobe Acrobat PDF - 1.94 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony
Lokal mieszkalny przy ul. Sikorskiego

IV przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy ul. Sikorskiego wraz z udziałem wynoszącym 2776/10000 (27,76%) w prawie współwłasności działek gruntu nr 286/1  i nr 286/2 obręb 0005 o łącznej powierzchni 0,0375 ha oraz w częściach wspólnych budynków. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działki nr 286/1 obr. 0005 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043109/5, a dla działki nr 286/2 obr. 0005 księgę wieczystą KW NR  JG1J/00019475/4. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 grudnia 2016 r., drugi w dniu 3 marca 2017 r. oraz trzeci w dniu 8 maja 2017 r.

Łączna powierzchnia - 76,30 m2

Cena wywoławcza nieruchomości: 84.600 ,- zł,
Wadium: 10% ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.23 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość lokalowa (ul. Armii Krajowej 1; 310/2, 310/6 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 7 (lokal użytkowy stanowiący garaż) o pow. użytkowej 9,20 m2 położonej przy ul. Armii Krajowej 1 w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 1,83% w częściach wspólnych budynków oraz z takim samym udziałem w prawie współużytkowania wieczystego do dnia 23.04.2103 r. działek gruntu nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 o łącznej powierzchni 1581 m2. W ewidencji gruntów działki nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 oznaczone są symbolem: B ( tereny mieszkaniowe). Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy stanowiący garaż) położona jest na parterze (kondygnacja 1) budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w części parterowej budynku, w sąsiedztwie innych garaży. Wjazd do garażu jest od północno-wschodniej strony działki. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla lokalu brak jest księgi wieczystej, natomiast dla działek nr 310/2 i nr 310/6 obr. 0001 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00043815/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości lokalowej założona zostanie odrębna księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9 czerwca 2017 r.

Powierzchnia użytkowa - 9,20m2

Cena wywoławcza nieruchomości :  8.100,- zł
(w tym grunt: 58,46% oraz lokal: 41,54%)
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

oferta [Adobe Acrobat PDF - 818.6 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV ze słupami. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., a drugi w dniu 09.06.2017 r.

Powierzchnia - 4288m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 195.000,- złotych,
Wadium: 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

oferta [Adobe Acrobat PDF - 822.06 KB]

Lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej

III przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, o powierzchni użytkowej 131,65 m²  położonego w budynku nr 18 przy ul. Wiejskiej w Szklarskiej Porębie wraz z udziałem 45,20% we wspólnych częściach budynku i w 1/3 części w prawie współwłasności działki gruntu nr 52 obręb 0003 o pow. 895 m2.  Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00021946/4 – obciążona wpisami w dziale III.

Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,- zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.27 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość zabudowana, ul. Hutnicza (95/2 obr. 5)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Hutniczej w granicach działki gruntu nr 95/2 obr. 0005 o powierzchni 1292 m2, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (była stolarnia) o powierzchni użytkowej 82,60 m². Budynek o konstrukcji metalowej, wypełnionej pustakami i cegłą, okna drewniane pojedyncze, wrota drewniane dwuskrzydłowe, tylne drzwi płycinowe obite blachą, wewnątrz otynkowany, kryty blachą, z doprowadzonym przyłączem elektrycznym. W ewidencji gruntów działka 95/2 oznaczona jest symbolem: Bz ( tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Działka znajduje się przy bocznej ulicy, z dostępem do energii elektrycznej (przez działkę przebiega podziemna linia energetyczna wysokiego napięcia), wody, gazu, kanalizacji i telefonu. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., a drugi w dniu 09.06.2017 r.

Budynek nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 95/2 obr. 0005 oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093844/4

Cena wywoławcza nieruchomości :  120.000,- zł   
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710  lub (75) 75 47 715.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 828.26 KB]

Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ul. Waryńskiego

Nieruchomość  (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia - 2412 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 171.300,- zł, w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.31 MB]
Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 437.06 KB]

Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

Nieruchomość  (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na północno-wschodnim stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa. Przez działkę przebiega instalacja wodna i nieczynny gazociąg.
W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2016 r. , drugi w dniu 17.02.2017 r. oraz trzeci w dniu 21.04.2017 r.

Łączna powierzchnia - 8229 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 250.000,- zł
Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2


Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.36 MB]
Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.33 MB]

 BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości zabudowanej, położonej w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Osiedle Podgórze 13-14, który odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, sala nr 2.

Nieruchomość malowniczo położona na południowym zboczu, w otoczeniu zieleni, z widokiem na panoramę Karkonoszy. W ewidencji gruntów działka nr 280/1 o pow. 199 m2 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane), działka nr 280/2 o pow. 3714 m2 oznaczona jest symbolem: Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 277 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o pow. 4862 m2 i Ls (lasy) o pow. 7314 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki nr 277 znajduje się las mieszany górki świeży.
Nieruchomość zabudowana jest ujętym w spisie konserwatorskim kompleksem trzech budynków usługowych powiązanych ze sobą funkcjonalnie o łącznej powierzchni użytkowej 1199,40 m2, z czego:

  • budynek główny z gabinetami i blokiem operacyjnym w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 475,30 m2
  • budynek z kuchnią, jadalnią i pokojami gościnnymi w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 676,90 m2
  • budynek łącznik jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 47,20 m2.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

Cena wywoławcza: 950.000,- zł , w tym zabudowana działka nr 280/2 – 56,12%, niezabudowana działka nr 280/1 – 1,71%, niezabudowana część działki 277 (oznaczona symbolem Bz) – 37,66%, niezabudowana część działki nr 277 (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 4,51%

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.28 MB]
Inwentaryzacja [Adobe Acrobat PDF - 362.17 KB]
Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.75 MB]