Trzeci przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 186 i nr 187 obr. 0008 o łącznej powierzchni 32 805 m2. Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych „Babiniec” (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r. oraz drugi w dniu 13 sierpnia 2018 r.

Nieruchomość zabudowana jest:

- budynkiem dolnej stacji o powierzchni użytkowej 339,72 m2 tj. wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, budynkiem użytkowym z salami obsługi, pomieszczeniami sanitarnymi i pomocniczymi, garażami i agregatorownią (w złym stanie technicznym, wszystkie pomieszczenia bez urządzeń i instalacji);

- budynkiem górnej stacji o powierzchni użytkowej 20 m2 tj. wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia (w złym stanie technicznym).

Działki regularne, położone na północnym stoku o różnicy wysokości około 125 m. Teren uzbrojony był w energię elektryczną (z 2 agregatorów prądotwórczych) oraz w wodę z własnego ujęcia (aktualnie nieczynne). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 186 o powierzchni 31 623 m2 oznaczona jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), Bi (inne tereny zabudowane), natomiast działka nr 187 o powierzchni 1 182 m2 oznaczona jest symbolem: Ls (lasy). Ponadto dla budynków prowadzona jest kartoteka budynków, w której ujęto trzy murowane budynki o powierzchniach zabudowy: 14 m2, 45 m2 i 157 m2. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla nieruchomości prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00090746/6.

Przeznaczenie nieruchomości:

Dla działek nr 186 i nr 187 obręb 0008 położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Jakuszyce 1A brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba) działka nr 187 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) oraz znajduje się w obszarze Natura 2000 Góry Izerskie – PLB 020009, natomiast działka nr 186 oznaczona jest symbolem US (tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji) i w małej części jako U (tereny usług) oraz znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Karkonosze –PLB 020006 oraz PLB 020007 i w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: ustala się sposób zagospodarowania nieruchomości polegający na budowie kompleksu hotelowo – wypoczynkowo – rekreacyjnego i odnowy biologicznej (SPA) wraz z infrastrukturą narciarską .

Termin zagospodarowania nieruchomości: ustala się termin zagospodarowania nieruchomości jako termin zakończenia zabudowy maksymalnie w ciągu 8 lat od dnia nabycia nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości : 2.475.000,- zł  (w tym grunt: 46,62 %, budynki : 49,77% oraz budowle tj. ujęcie wody pitnej i zbiornik bezodpływowy na ścieki: 3,61%)

Cena wywoławcza nieruchomości

Ogólne warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 2. Pisemne oferty zawierające:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  • datę sporządzenia oferty,

  • oznaczenie położenia nieruchomości, której oferta dotyczy tj. ulicę i nr działek

  • oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

  • oświadczenie uczestnika, że nabywając nieruchomość nie będzie żądał od Gminy Szklarska Poręby świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

  • oferowaną cenę netto,

  • harmonogram realizacji zamierzenia inwestycyjnego ze wskazaniem w szczególności oferowanego terminu zagospodarowania nieruchomości tj. deklarowanej daty zakończenia zabudowy,

  • koncepcję architektoniczną planowanej inwestycji, zawierającą rysunki elewacji oraz projekt zagospodarowania terenu (na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000), wraz z opisem zamierzenia inwestycyjnego

  • kopię dowodu wniesienia wadium,

  • podpis oferenta/osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

  • nr konta, na które należy przelać wadium, gdy oferent nie wygra przetargu

należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Oferta nabycia nieruchomości położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie, nie otwierać przed 26 listopada 2018 r.” w Biurze Obsługi Interesanta w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2 , pokój nr 1 do dnia 23 listopada 2018 roku do godz. 1500.

 1. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:

  • Zaoferowana cena – 60%

  • Termin zagospodarowania - 20%

  • Koncepcja zamierzenia inwestycyjnego – 20%

 1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

  • nie odpowiadają warunkom przetargu

  • zostały złożone po wyznaczonym terminie

  • nie zawierają danych wymienionych w punkcie II niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne

  • do ofert nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

  • są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści

 1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10, w związku z art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) sprzedaż budynków oraz budowli zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

 2. Do I opłaty w wysokości 25% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

 3. Do opłat rocznych w wysokości 3% uzyskanej w przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonania wpłaty.

 4. Pierwsza opłata wraz z ceną za budynki i za budowle podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, a opłaty roczne płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Nie pobiera się opłaty rocznej za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu.

 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umów w formie aktów notarialnych ponosi nabywca nieruchomości.

 7. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

 8. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia, o którym mowa powyżej.

 10. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 11. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów oraz zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

 

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 712.

Ogłoszenie o przetargu

Oferta Babiniec 2018

 • Odsłon: 8226
 • Odsłon: 339
 • Odsłon: 312
 • Odsłon: 298
 • Odsłon: 304
 • Odsłon: 316
 • Odsłon: 339
 • Odsłon: 289
 • Odsłon: 307
 • Odsłon: 219
 • Odsłon: 200
 • Odsłon: 118
 • Odsłon: 128
 • Odsłon: 123

 • Odsłon: 68

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni  1556 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.04.2018 r.

Łączna powierzchnia - 1556 m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 825.58 KB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 286.52 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF - 262.42 KB]
Zaświadzcenie [Adobe Acrobat PDF - 1.97 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. i trzeci w dniu 09.04.2018 r.

Łączna powierzchnia - 2164m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  

Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 287.79 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV oraz linia średniego napięcia. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z utrudnionym dojazdem.  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., drugi w dniu 09.06.2017 r., trzeci w dniu 11.08.2017 r., czwarty w dniu 16.10.2017 r., piąty w dniu 05.02.2018 r. i szósty w dniu 09.04.2018 r.

Powierzchnia - 4288m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,- złotych,
Wadium: 10% ceny wywoławczej
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.32 KB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 409.76 KB]

Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ul. Waryńskiego

Nieruchomość (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.06.2017 r., drugi w dniu 16.10.2017 r., trzeci w dniu 05.02.2018 r. oraz czwarty w dniu 09.04.2018 r.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Łączna powierzchnia - 2412 m2

Cena wywoławcza nieruchomości : 130.000,- zł,
w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
Oferta [Adobe Acrobat PDF - 437.08 KB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni  1952 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. oraz trzeci w dniu 09.04.2018 r.

Łączna powierzchnia - 1952m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  228.000,- zł  
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.81 KB]
Opis [Adobe Acrobat PDF - 286.19 KB]
Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.95 MB]

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki  oraz tory kolejowe.  W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.02.2018 r. oraz drugi w dniu 09.04.2018 r.

Łączna powierzchnia - 3068m2

Cena wywoławcza nieruchomości:  193.000,- zł 
Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
Opis [Adobe Acrobat PDF - 374.74 KB]