Nieruchomość na Turystycznej 20

Dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 557 obr. 0006 o powierzchni 426 m2

Przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. Nowego Centrum (uchwała nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r.) działka oznaczona jest symbolem MP.10 — tereny zabudowy pensjonatowej, z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zabudowy usługowej, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne i parkingi.
Sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Istniejące uzbrojenie: w zasięgu wody, gazu, energii i kanalizacji.
Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.
Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie centralnej, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, wyciągów i stoków narciarskich a także zieleni.

Część działki 557

Część działki 557

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę 6.000,- zł netto. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 15 czerwca 2022 r.