Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy ul. Odrodzenia (nr 28/19, nr 31/2, nr 32/1, nr 33/1, nr 37/5, nr 35/2, nr 34/5, nr 34/10 obr. 0006)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 9 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia.

I.    Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:
a.     przedmiot dzierżawy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 20 321 m2, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia, w granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 28/19, nr 31/2, nr 32/1, nr 33/1, nr 37/5, nr 35/2, nr 34/5, nr 34/10 w obrębie 0006, KW JG1J/00093664/8 i JG1J/00093663/1
b.    przeznaczenie nieruchomości: dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum” (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr LVII/700/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.). Działki nr 31/2, nr 32/1, w części nr 37/5, nr 35/2 oznaczone są na rysunku planu symbolem 2US z podstawowym przeznaczeniem jako tereny usług sportu i rekreacji, w tym: obiekty i urządzenia służące uprawienia sportów zimowych, wyciągi, trasy zjazdowe oraz obiekty i urządzenia służące uprawieniu sportów w sezonie letnim. Działki nr 33/1, nr 34/5, nr 34/10, w części nr 37/5 oznaczone są na rysunku planu symbolem 23UT – z podstawowym przeznaczeniem jako tereny zabudowy usług turystyki (zabudowa pensjonatowo-hotelowa) oraz z przeznaczeniem uzupełniającym jako mieszkalnictwo towarzyszące, usługi nieuciążliwe w tym usługi sportu, odnowy biologicznej, budynków socjalno-administracyjnych, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, komunikacja. Natomiast działka nr 28/19 oznaczona jest na rysunku planu symbolem 52UT/Z z podstawowym przeznaczeniem jako tereny zabudowy usług turystyki z zielenią urządzoną oraz z przeznaczeniem uzupełniającym jako mieszkalnictwo towarzyszące, usługi nieuciążliwe w tym usługi sportu, odnowy biologicznej, budynków socjalno-administracyjnych, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, komunikacja
c.     sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi sportu i rekreacji wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją.
d.     termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie do 1 roku od dnia zawarcia umowy
II.    Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1000,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 300,- złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
III.    Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu płatnego w miesiącach od grudnia do marca, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
IV.    Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
V.    Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
VI.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 1000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do 4.01.2019 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji.
VII.    Pisemne oferty zawierające:
-    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
-    datę sporządzenia oferty,
-    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,
-    oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto płatną w okresie od grudnia do marca (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
-    oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto płatną w okresie od kwietnia do listopada (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
-    oferowany sposób zagospodarowania nieruchomości, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej i z koncepcją zagospodarowania nieruchomości,
-    oferowany termin zagospodarowania nieruchomości (krótszy od terminu wskazanego w punkcie I niniejszego ogłoszenia)
-    nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,
-    dowód wpłacenia wadium,
-    podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Odrodzenia. Nie otwierać przed 7 stycznia 2019 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 1 do 4 stycznia 2019 r. do godz. 1500
VIII.    Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
-    oferowany czynsz dzierżawny – 60%
-    sposób zagospodarowania nieruchomości – 20%
-    termin zagospodarowania nieruchomości – 20%
IX.    Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
X.    Zawarcie umowy w ciągu do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru
XI.    Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się 7 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod nr. 75 75 47 710. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 834 KB]
Umowa - projekt
[Adobe Acrobat PDF - 73 KB]

  • Odsłon: 108
  • Odsłon: 52
  • Odsłon: 49