Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.

Usytuowana w strefie pośredniej  miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)

 1. Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:
  1. przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132/2 obr. 0001 o powierzchni 15 021 m2
  2. przeznaczenie nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny (uchwała nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 r.) działka oznaczona jest symbolem Uz.4–tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą;
  3. termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie do 1 roku od dnia zawarcia umowy.
 2. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1000,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 300,- złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 3. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu płatnego w miesiącach od grudnia do marca, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
 4. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
 5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.

Kontakt dla osób zainteresowanych dzierżawą:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, tel. 75 75 47 710, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta [Adobe Acrobat PDF - 765 KB]
Umowa - projekt
[Adobe Acrobat PDF - 80 KB]

 • Odsłon: 5989
 • Odsłon: 161