Nieruchomość lokalowa, ul. Jedności Narodowej 3 (347 obr. 5)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na  oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 3 przy ul. Jedności Narodowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 347 obr. 5 o powierzchni 325 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu:  51,10 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń przynależnych: biuro, magazyn i wc: 27,60 m2)

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przeznaczenie nieruchomości: na podstawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XXX/344/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 sierpnia 2016 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem U tj. U - tereny usług. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie (uchwała nr LVIII/639/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 czerwca 2018 r.) działka oznaczona jest symbolem 3.UM tj. tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej
  Sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej – handlowej lub usługowej.
  Termin zagospodarowania: brak określenia.
 2. Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  1.000,- złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%). Czynsz dzierżawny płatny w terminie do 10 każdego miesiąca bez wezwania. Stawka czynszu będzie waloryzowana co rok, począwszy od 2019 roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu towarów i usług opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu. Za każdy dzień zwłoki Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki w wysokości ustawowej.
 3. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy.  Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu poniesionych na przedmiot umowy nakładów. 
 4. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III  Dzierżawca  zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
 5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 1.000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 21.09.2018 r.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji (w wysokości dwukrotności ustalonego w przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie.
 7. Pisemne oferty zawierające:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń ,
  • oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
  • oferowany sposób zagospodarowania lokalu, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej,
  • dowód wpłacenia wadium,
  • nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,
  • podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa lokalu przy ul. Jedności Narodowej 3.Nie otwierać przed 24 września 2018 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 1 do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15:00
 8. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
  • oferowana stawka czynszu dzierżawnego - 80%
  • sposób zagospodarowania nieruchomości -20%
 9. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 10. Zawarcie umowy w ciągu do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru
 11. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710. 

pdf Ogłoszenie [778.61 KB]
pdf Umowa - projekt [62.76 KB]

 • Odsłon: 3245
 • Odsłon: 128