Zarządzenie Nr 0050.509.2016 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 04 października 2016 r,
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Wlastimila Hofmana

Na podstawie art. 7 ust ł ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały Nr XXXI/372/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 22 września 2016 roku w sprawie ustanowienia „Roku Wiasłimila Hofmana"

zarządzam, co następuje:

Powołuję Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Wiasłimila Hofmana:

 1. Przewodniczący - Mirosław Graf, Burmistrz Szklarskiej Poręby,
 2. Wiceprzewodniczący ds. organizacji i koordynacji - Feliks Rosik, Sekretarz Miasta,
 3. Wiceprzewodniczący ds. programowych - Bożena Danieiska, Kierownik Oddziału Muzeum Karkonoskiego - Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Prezes stowarzyszenia Nowy Młyn Kolonia Artystyczna,
 4. Członek - Anita Kaczmarska, Dyrektur Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie,
 5. Członek - Grażyna Biederman, kierownik Referatu Promocji Miasta
 6. Członek - Kamil Kasperowicz, Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu, Promocji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej,
 7. Członek - dr Przemysław Wiater, Kustosz w Muzeum Karkonoskim,
 8. Członek - Tomasz Frąc, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wiastimila Hofmana,
 9. Członek - Halina Szyl, Dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej,
 10. Członek - Marian Cap, mieszkaniec Szklarskiej Poręby,
 11. Członek - Jerzy Nowicki, Przyjaciel Muzeum „Wlasłimilówka".

§2

Obchody Roku Wiasłimila Hofmana odbędą się w Szklarskiej Porębie na przestrzeni roku 2017.

§3

Komitet Organizacyjny Roku Wlasłimila Hofmana opracuje projekt programu i harmonogramu obchodów oraz projekt budżetu w terminie do 31 października 2016 r. Komitet przedstawi propozycje osób i instytucji właściwych do realizacji poszczególnych działań programowych. Komitet Organizacyjny i Grupy Zadaniowe mogą podjąć realizację zadań programowych przed zatwierdzeniem programu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Szklarska Poręba.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument do pobrania