×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Bez wymaganego zezwolenia nie wolno gromadzić odpadów

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przypomina, że bez wymaganego zezwolenia nikomu nie wolno gromadzić odpadów, w tym stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Dlatego też właściciele gruntów i innych nieruchomości, także dzierżawionych przez inne podmioty, powinni na bieżąco kontrolować sposób użytkowania ich własności.

W świetle treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.) to posiadacz ponosi odpowiedzialność za składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W ustawie tej wprowadzone jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi, zaś za takiego należy rozumieć właściciela nieruchomości. Jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem — podmiot ujawniony jako władający. W związku z tym władający powierzchnią ziemi musi mieć świadomość odpowiedzialności za nią oraz konsekwencji prawnych wynikających z zaniedbania kontroli jej stanu.

Źródło: UWWD