OsobaKontakt

Mirosław Graf

Burmistrz

 • Kierowanie bieżącymi sprawami miasta i reprezentowanie go na zewnątrz
 • Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Feliks Rosik

Sekretarz

 • Kierowanie Referatem Organizacji i Spraw Społecznych;
 • Wewnętrzna organizacja pracy i nadzór nad obsługą interesantów;
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 703
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Agata Skowrońska-Juralewicz

Skarbnik

 • Kierowanie Referatem Spraw Finansowych;
 • Przygotowanie i wykonanie budżetu miasta;
 • Podatki i opłaty lokalne;
 • Gospodarka finansowa gminy;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 702
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Referat Organizacji i Spraw Społecznych - OR

Agnieszka Gwóźdź

Zastępca Kierownika Referatu Organizacji i Spraw Społecznych

 • Zastępstwo kierownika referatu
 • Prowadzenie spraw pracowniczych,
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru administracyjnego nad publicznymi szkołami i przedszkolem,
 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru finansowego nad publicznymi szkołami i przedszkolem,
Pokój nr 13
telefon: 75 75 47 735
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Joanna Cirko

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego;
 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego;
 • Realizacja wniosków o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych;
 • Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji w tym zakresie;
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców;
 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych;
 • Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 714
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anna Adamczyk

Inspektor ds. Biura Rady Miejskiej
Z-ca kierownika USC

 • Wykonywanie czynności zapewniających sprawne organizowanie pracy Rady;
 • Organizowanie i obsługa narad i konferencji;
 • Prowadzenie korespondencji Rady i komisji;
 • Prowadzenie całości spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków;
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu Kultury i sportu, prowadzenie wszystkich spraw z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu
 • sporządzanie aktów USC i rejestracja zdarzeń Stanu Cywilnego
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 705
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Agnieszka Swoboda

Inspektor ds. Przedsiębiorców Lokalnych

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • Załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania działalności gospodarczej;
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • prowadzenie wszystkich spraw z zakresu ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3
Pokój nr 3
telefon: 75 75 47 704
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ewa Bartosik

Podinspektor ds. Administracji i Sekretariatu

 • Podejmowanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z przyjmowaniem interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza;
 • Zaopatrywanie Urzędu w druki, formularze, materiały biurowe, kancelaryjne;
 • Prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków;
Pokój nr 8
telefon: 75 75 47 708
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Magdalena Żwirko

Inspektor ds. Obsługi Interesanta

 • Przyjmowanie podań i wniosków;
 • Ewidencja, rejestracja, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
 • Udzielenie informacji o trybie i sposobie załatwienia sprawy;
Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 700
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Andrzej Starczyk

Informatyk

 • Obsługa informatyczna urzędu;
 • Konserwacja sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu urzędu i jego bieżące naprawy;
 • Realizacja projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów;
 • Aktualizacja, prowadzenie Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Współdziałanie w prowadzeniu oficjalnej strony miasta;
 • Opieka nad siecią;
Pokój nr 6
telefon: 75 75 47 707
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Osinska2

Joanna Osińska

urlop bezpłatny

 
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - RN

Edyta Kimbort

Kierownik Referatu

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;

Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 715
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aneta Żywicka-Hołownia

Główny Specjalista ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałami, scalaniem  nieruchomości oraz rozgraniczeń nieruchomości;
 • zapewnienie wyceny nieruchomości;
 • tworzenie zasobu nieruchomości na cele zabudowy oraz planów wykorzystania zasobu;
 • oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd;
 • prowadzenie spraw w zakresie zbywania nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokalowych wchodzących w skład zasobu w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, a także nabywania tych nieruchomości do zasobu;
 • prowadzenie spraw w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi;
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 710
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Renata Teodorowska

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • prowadzenie spraw komunalizacji mienia,
 • ujawnianie prawa własności i użytkowania wieczystego w księgach wieczystych,
 • prowadzenie spraw rekompensat z tytułu mienia pozostawionego poza granicami RP.
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 736
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Marcin Mitura

Podinspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
 • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego,
 • kontrola realizacji umów dzierżaw i użytkowania wieczystego,
 • prowadzenie systemu informacji przestrzennej
 • wydawanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 11
telefon: 75 75 47 726
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Elżbieta Sochacka

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

 • prowadzenie spraw związanych z sprzedażą nieruchomości gminnych na rzecz ich głównych najemców;
 • prowadzenie spraw dotyczących określania i zmian udziałów we współwłasności nieruchomości;
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 706
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katarzyna Pałka

Inspektor ds. Gospodarowania Nieruchomościami

 • Prowadzenie spraw dot. zawarcia umów najmu na lokale z zasobu mieszkaniowego Gminy;
 • Prowadzenie spraw nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie działek w trybie art.  209 ugn.
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 739
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Piotr Rubaj

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami

 • przygotowywanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie innych spraw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami;
 • udzielanie informacji w zakresie wymaganych dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia na budowę, wydawanie decyzji;
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 712
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Małgorzata Jarecka

Podinspektor ds. Rozwoju i Planowania Przestrzennego

 • przygotowanie i prowadzenie postępowań w sprawach dot. wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy;
 • opiniowanie form architektonicznych obiektów tymczasowych oraz lokalizacji i formy plastycznej reklamy;
 • uzgodnienia przebiegu inwestycji liniowych na terenach gminnych;przygotowywanie i prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia jego poprzedniego zagospodarowania;
 • przygotowywanie materiałów związanych z organizacją konkursów architektonicznych i urbanistycznych;
 • prowadzenie spraw w zakresie oraz ochrony zabytków i opiece nad zabytkami; 
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 737
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Referat Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej - IK
 

Agnieszka Mandziej

Kierownik Referatu

 • planowanie rzeczowo-finansowe inwestycji miejskich;
 • określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;
 • gromadzenie dokumentów do rozpoczęcia realizacji zadań inwestycyjnych wraz z organizacją przetargów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 722
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Janusz Wnuczak

Główny Specjalista

 • Planowanie inwestycji komunalnych i remontów w zakresie rzeczowym i finansowym,
 • Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zamówieniach publicznych,
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie umów o realizację zamówień,
 • Prowadzenie rozliczeń z wykonawcami robót.
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 711
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Romuald Maly

Podinspektor ds. Inwestycji Miejskich

 • przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych;
 • zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;
 • koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych;
 • organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych;
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 731
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Joanna Mazurkiewicz

Inspektor ds. Gospodarowania i Eksploatacji Urządzeń Komunalnych

 • prowadzenie spraw w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym;
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu zajęcia pasa drogowego;
 • planowanie inwestycji drogowych i nadzór nad ich realizacją;
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą;
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania i oświetlenia miasta, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu;
Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 730
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ewelina Borkowska

Inspektor ds. Gospodarowania i Eksploatacji Urządzeń Komunalnych

 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg, chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą ( zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • udzielanie zamówień w zakresie przeprowadzanych remontów w drogach, chodnikach, obiektach inżynierskich oraz nadzór nad realizacją,
 • prowadzenie zaangażowania wydatków na poszczególnych kontach zgodnie z założeniami budżetu - wnioskowanie o dodatkowe środki na realizację zadań,
 • nadzorowania w zakresie prawidłowego ustawiania i uzupełniania zniszczonego oznakowania drogowego na terenie miasta.
 • współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie utrzymania
 • nadzorowanie i koordynacja działalności podmiotów wykonujących usługi komunalne w zakresie odśnieżania
 • współpraca z właścicielem sieci energetycznej na której umieszczone są oprawy oświetlenia ulicznego (umowa, faktury),
 • sprawdzanie opisywanie faktur oświetlenia ulicznego, wyłonienie wykonawcy, przygotowanie umowy, nadzór, kontrola w zakresie iluminacji świątecznych
Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 749
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Artur Maćkowiak

Podinspektor ds. Ochrony Przyrody, Zieleni Miejskiej i Lasów komunalnych

 • Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach komunalnych
 • Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem zieleni miejskiej i pomników przyrody
 • Prowadzenie spraw z zakresu drzewostanu w mieście
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody

Pokój nr 15
telefon: 75 75 47 732
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godz. pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Środa 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 11:30

Zajączkowska Magdalena

Magdalena Zajączkowska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

 •  prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów,
 • projektowanie planu i programu GFOŚiGW,
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 • podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska,
 • prowadzenie spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 746
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Zapiorkowska

Natalia Zapiórkowska

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami

 • weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • weryfikacja deklaracji,
 • prowadzenie postępowań w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Pokój nr 16
telefon: 75 75 47 733
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Referat Budżetu i Finansów Miasta
 

Krystyna Koman-Prokopiuk

Główna Księgowa

 • prowadzenie rachunkowości jednostki i organu;
 • sporządzanie bilansów rocznych (jednostkowych, zbiorczych, skonsolidowanych), rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian funduszu;
 • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej urzędu;
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 723
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Marta Olas

Inspektor ds. Rozliczeń Finansowych i Płac

 • sporządzanie list płac pracowników urzędu oraz naliczanie wynagrodzeń z tytułu m.in. umów o dzieło i zlecenie;
 • rozliczanie składek i odprowadzanie ich na rachunek ZUS;
 • sporządzanie informacji podatkowych do Urzędu Skarbowego;
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 720
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oliwia Mitura

Inspektor ds. Podatków, Opłat i Postępowań Podatkowych

 • podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania
 • podatek rolny, leśny os. fizyczne i prawne - wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania
 • podatek od środków transportowych – wymiar, sprawozdania
 • opłata targowa – wymiar – postępowanie dla osób odmawiających płacenia
 • opłata za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń – rejestr decyzji, księgowanie, upomnienia, sprawozdania
 • rejestr kwitariuszy i akcyza

Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 738
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anna Słomka

Podinspektor ds. Windykacji i Księgowości Podatkowej

 • prowadzenie spraw w zakresie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków;
 • prowadzenie postępowania zabezpieczającego, windykacja zaległości podatkowych;
 • księgowość podatku  od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 725
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Magdalena Czesna

Podinspektor ds. Egzekucji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

 • windykacja należności z tytułu podatków i opłat lokalnych w zakresie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty miejscowej, opłaty za odpady komunalne, za zajęcie pasa drogi, opłaty od posiadania psa, od środków transportowych, mandatów;
 • zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat;
 • wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w płatnościach podatkowych;
 • wykonywanie zastępstwa na stanowisku kasjera;

Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 727
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Magdalena Berbecka

Inspektor ds. podatków, Opłat i Postępowań Podatkowych

 • podatek od nieruchomości os. fizyczne i prawne – wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, pomoc publiczna, sprawozdania
 • podatek rolny, leśny os. fizyczne i prawne - wymiar, odwołania, rozłożenia, umorzenia, sprawozdania
 • podatek od środków transportowych – wymiar, sprawozdania
 • opłata targowa – wymiar – postępowanie dla osób odmawiających płacenia
 • opłata za zajęcie pasa i wbudowanie urządzeń – rejestr decyzji, księgowanie, upomnienia, sprawozdania
 • rejestr kwitariuszy i akcyza
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 719
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Katarzyna Piś

 Inspektor ds. Podatków, Opłat i Postępowań Podatkowych

 • Ewidencja należności z tytułu użytkowania wieczystego i dochodzenie należność.
 • Ewidencja dochodów majątkowych.
 • Prowadzenie spraw ubezpieczenia majątku.
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia środków trwałych, przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.

Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 716
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Anna Boleszczuk

Inspektor ds. Księgowości

 • księgowanie dochodów i wydatków na kontach syntetycznych i analitycznych budżetu Miasta
 • rozdzielanie i dekretacja dowodów bankowych
 • prowadzenie rachunkowości kasowej
 • księgowość i windykacja wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za wbudowanie urządzeń
 • ewidencja sprawozdań jednostkowych: Urzędów Skarbowych, szkół, przedszkoli Miejskiego Ośrodka  Społecznej
 • ewidencja pozabilansowa planów dochodów i wydatków
Pokój nr 17
telefon: 75 75 47 729
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Ewa Stępień

Podinspektor ds. Kontroli Podatków i Opłat

 • przeprowadzanie kontroli podatków i opłat oraz poboru opłaty miejscowej na terenie miasta;
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie rejestru jednostek kontrolowanych;
Pokój nr 18
telefon: 75 75 47 716
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jadwiga Wojtusiak

Podinspektor ds. Obsługi Kasy

 • Obsługa kasowa;

KASA: 9.00 - 14.00

Pokój nr 1
telefon: 75 75 47 734
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Referat Promocji Miasta - PM
 

Agnieszka Rozenek

Kierownik Referatu

 • opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu;
 • przeprowadzanie kampanii medialnych;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej na terenie miasta, w kraju i zagranicą;
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych;
 • tworzenie kanałów dystrybucji materiałów reklamowo-promocyjnych i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta;
Budynek IT
telefon: 75 75 47 744
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Marlena Grochowska

Podinspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • przygotowywanie dokumentacji formalnej i merytorycznej niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
 • koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE.
 • koordynacja współpracy z miastami partnerskimi 
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych 
 • prowadzenie zbioru dokumentacji 
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych.
Budynek IT
telefon: 75 75 47 748
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Aneta Kubiela

Podinspektor ds. Promocji, Informacji Turystycznej i Turystyki

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w toku składania wniosków unijnych oraz rozliczania projektów
 • koordynacja prac wykonywanych przez inne referaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu z funduszy UE
 • koordynacja współpracy z miastami partnerskimi
 • promocja miasta na targach turystycznych oraz giełdach krajowych i zagranicznych
 • prowadzenie zbioru dokumentacji
 • przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych.

Budynek IT
telefon: 75 75 47 740
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Arkadiusz Lipin

Redaktor strony internetowej

 • współprowadzenie oficjalnej strony internetowej miasta;
 • zarządzanie informacją promocyjną w Internecie
 • współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych miasta;

Budynek IT
telefon: 75 75 47 743
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Samodzielne Stanowiska Pracy
BHP
 

Marcin Wylegała

Inspektor ds. BHP i P. Poż.
Komendant Miejski Ochrony Przeciwpożarowej

 • pełnienie służby BHP i ochrony p.poż w urzędzie;

Budynek OSP
ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 75 47 717
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ZK
 

Stanisław Włodarczyk

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w miejskim planie reagowania kryzysowego;
 • kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
Budynek OSP
telefon: 75 75 47 717
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
UE

Marcin Juralewicz

Inspektor ds. Środków Pomocowych i Zamówień Publicznych

 • Stały monitoring dostępności środków zewnętrznych na realizację projektów  w j.s.t.,
 • Przygotowywanie wniosków i związanej dokumentacji o pozyskanie środków i ich obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,
 • Współpraca z podmiotami partnerami i potencjalnymi partnerami w projektach wspólnych,
 • Monitoring i kontrola realizowanych projektów,
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP,
 • Prowadzenie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Przygotowywanie umów o udzielenie zamówienia,
 • Sprawozdawczość z ZP.
Pokój nr 14
telefon: 75 75 47 737
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Straż Miejska
 

Andrzej Suchta

Komendant Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Miłosz Butrym

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Krystian Klich

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Patryk Pyczak

Starszy Strażnik Straży Miejskiej

ul. Jedności Narodowej 32
telefon: 75 717 39 41
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.