Nieruchomość o powierzchni 591 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową lub usługową

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 216/1 obr. 0003.

Powierzchnia działki: 591 m2.

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej, przy ul. Piastowskiej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

mapa ewidencyjna

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXX/342/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest na rysunku planu symbolem: MU.1 z podstawowym przeznaczeniem terenu jako:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej,
b) tereny zabudowy usługowej.

Przeznaczenie uzupełniające to infrastruktura techniczna oraz drogi wewnętrzne i parkingi, przy czym obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

mapa zasadnicza

Istniejące uzbrojenie: działka z dostępem do drogi publicznej, do energii elektrycznej (z przebiegiem napowietrznej linii), sieci wodociągowej, kanalizacji, gazowej oraz telefonicznej (z przebiegiem napowietrznej linii i ze słupem).

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie i przeciętnym nasłonecznieniu, niezagospodarowana,. Teren ze spadkiem w kierunku północnym, oddzielony od ulicy Piastowskiej skarpą.

Informacja o terenach przyległych: w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej oraz terenów zielonych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg: 29 listopada 2021 r., o godz. 13 w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 14 października 2021 r.