Dom z pensjonatem, ul. Wiejska (63/3 obr. 3)

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 63/3 obr. 0003

Powierzchnia działki: 2217 m2

Lokalizacja: w strefie peryferyjnej miasta przy ul. Wiejskiej

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba

Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 63/4 obr. 0003 znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 28 maja 2014 r.) działka oznaczona jest symbolami: MN, MP, Z tj. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno-pensjonatowej

Dom z pensjonatem, ul. Wiejska (63/3 obr. 3)Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i kanalizacji

Opis nieruchomości: działka nieogrodzona, regularna, położona na lekkim skłonie. W ewidencji gruntów teren działki oznaczony jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) i N (nieużytki) w części wydzielonej na dojazd z ulicy.

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. w otoczeniu zieleni oraz zabudowy mieszkalnej.

oferta [PDF, 368 KB]

  • Hits: 1059
  • Hits: 540
  • Hits: 549
  • Hits: 17189