Lokalizacja: strefa pośrednia miasta — Szklarska Poręba Górna — przy ul. Kasprowicza

Nazwa nieruchomości: nieruchomość niezabudowana

Działki nr: 123 obr. 7, część 397/2 obr. 8 

Powierzchnia nieruchomości: 22102 m2

Sytuacja prawna: działka nr 123 stanowi własność Gminy Szklarska Poręba, część działki nr 397/2 dzierżawiona przez Gminę Szklarska Poręba od Nadleśnictwa Szklarska Poręba

Nr księgi wieczystej: brak

Sposób udostępnienia

Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z 10 września 2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem US  tj tereny obiektów i urządzeń sportu i rekreacji.  Opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu pod budowę ośrodka mistrzostwa sportowego w Szklarskiej Porębie zgodnie z uchwała Nr XII/91/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 10 września 2007 r.

Sposób zagospodarowania

Budowa boiska piłkarskiego (100 m na 64 m) z trybunami na 500 osób i boiskiem treningowym o wymiarach 80 m na 50 m oraz zapleczem socjalno-sanitarnym, uzbrojeniem terenu ( trafostacja , sieć wodociągowa i elektryczna) oraz elementami małej architektury. Dodatkowo elementem realizacji jest parking na 40 stanowisk samochodów osobowych i 2 autobusy, który będzie realizowany na działce nr 397/2 w późniejszym terminie. Gmina Szklarska Poręba posiada dokumentację budowlaną na zagospodarowanie terenu dla boiska piłkarskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z obowiązującą decyzją pozwolenie na budowę. 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w pośredniej części Szklarskiej Poręby Górnej , przy bocznej ulicy, z dojazdem od ul. Kasprowicza, z rozległą panoramą, o dobrym nasłonecznieniu, nie regularnym kształcie, nie ogrodzona. Maksymalna różnica poziomu terenu wynosi 11,7 m, przy średnim spadku terenu 7,3%. Na terenie działki występują drzewa (brzozy, jarzębiny), których cześć musi być wycięta.

Istniejące uzbrojenie

Projektowany budynek socjalny na terenie boisk zasilany będzie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej ułożonej w ul. Kasprowicza. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. Projekt przewiduje budowę linii kablowej długości 630 m od istniejącej stacji transformatorowej do projektowanej stacji transformatorowej na działce nr 123 przy ul. Kasprowicza. Ponadto projekt obejmuje opracowanie zewnętrznych sieci elektroenergetycznych, budowę kontenerowej stacji transformatorowej oraz wewnętrznych linii kablowych.

Informacja o terenach przyległych

Położona w oddaleniu od obiektów handlowych i użyteczności publicznej, w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Teren od strony wschodniej i południowej otacza las, a od strony zachodniej ogrodzone obozowisko ZHP Czerwonak.

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, tel. 757 547 715