Nieruchomość o powierzchni 14927 m² położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji

Oferta dzierżawy na okres 25 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132/5 obr. 0001 o powierzchni 14927 m² z przeznaczeniem uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny (uchwała nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.) jako działka o symbolu Uz.4–tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi sportu i rekreacji, w tym wyciąg narciarski.

Termin zagospodarowania nieruchomości: maksymalnie w ciągu 1 roku od zawarcia umowy.

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, gazu, energii i kanalizacji.

Opis nieruchomości: działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie pośredniej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

Izerska & Wolności

Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 11.656,18 zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 2336,25 złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 8 kwietnia 2020 r.