×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konsultacje społeczne programu współpracy z NGO

Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta na rok 2023 (Zarządzenie nr 0050.858.2022 z 28 października 2022 r.).

Konsultacje od 28 października do 14 listopada 2022 r. pozostaną przeprowadzone poprzez przekazanie w formularzu propozycji i uwag. W formie papierowej można go pobrać w siedzibie Urzędu miejskiego przy ul. Granitowej 2 lub w postaci dokumentu elektronicznego. Uwagi można także przesłać poprzez formularz elektroniczny

Prosimy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o przedstawienie swoich propozycji lub uwag do projektu Program współpracy...
Projekt zakłada przeznaczenie na realizację w 2023 r. zadań publicznych kwoty 120 tys. zł. Program, po uwzględnieniu ewentualnych uwag, zostanie przyjęty uchwałą Rady miejskiej.

Przypominamy, że na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały nr XV/152/19 Rady miejskiej w Szklarskiej Porębie z 26 września 2019 r. może być powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. Burmistrz Szklarskiej Poręby może ją powołać na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie gminy.
Zainteresowane organizacje, prosimy o złożenie takiego wniosku do Burmistrza Szklarskiej Poręby.

Agnieszka Gwóźdź, Sekretarz Miasta