Beneficjent BRC Consulting Renata Różycka informuje, iż realizuje projekt „KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej” nr RPDS.08.03.00-02-0126/16, w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła 30 września konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa. 

Już od dwóch miesięcy, co piątek, Magazyn Przystanek Dolny Śląsk pokazuje Czytelnikom jak pysznie może być w dolnośląskich restauracjach.

Informujemy, że dnia 12.10.2016 (środa) odbędzie się testowy objazd komunikacji miejskiej w Szklarskiej Porębie.

Testowany będzie na trasie większy niż dotychczas autobus, mogący zabrać większą ilość pasażerów.
Ilość miejsc siedzących 23+1, Łączna ilość miejsc do 60. 
Start testu o godz. 11 z przystanku PKS (ul. 1Maja)

W związku z planowanym naborem dotyczącym inwestycji w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną, innowacyjną opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dostępnych w konkursach ogłaszanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór, Burmistrz Szklarskiej Poręby zaprasza stowarzyszenia działające na terenie Szklarskiej Poręby do składania wniosków na zwrotną pożyczkę w wysokości 300 000 ZŁ (trzysta tysięcy złotych) na zadanie pn:

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przesyła treść ogłoszenia o rokowaniach na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 70,46 m2 wraz z powierzchnią przynależną 21,03 m2, położonego w Szklarskiej Porębie przy ul. Kolejowej 25A, woj. dolnośląskie, wraz z udziałem wynoszącym 4978/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 1/1 AM-1 o powierzchni 0,2365 ha, obręb 0003, Szklarska Poręba oraz w częściach wspólnych budynków.

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, wiele dolnośląskich organizacji pozarządowych zwróciło się do naszego Wydziału z wątpliwościami dotyczącymi nowych wzorów ww. dokumentów.

Samorządowy integracyjny żłobek „magiczny świat maluchów” w Szklarskiej Porębie ogłasza:
Nabór pracowników  na stanowisko: opiekun w żłobku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak zaprasza na spotkanie z prezentacją Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 roku oraz zasad ubiegania się o dotację. Miejscem wydarzenia będzie Dolnośląski Urząd Wojewódzki, sala 1221, plac Powstańców Warszawy Wrocław

Miasto Szklarska Poręba zaprasza do udziału w nieodpłatnych spotkaniach rodziców chcących rozwijać swoje umiejętności.

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju oraz Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej UMW przypominają, że wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze informuje, że w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016 – 2020 prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów.

W celu sprawdzenia przygotowania systemów do działania w ramach krajowego systemu, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, określonym na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, oraz weryfikację i doskonalenie procedur i mechanizmów funkcjonowania systemów

Miasto Szklarska Poręba zaprasza do udziału w nieodpłatnych spotkaniach rodziców chcących rozwijać swoje umiejętności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje stażysty na stanowisko administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 - 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 176/2 i 178 obr. 0002 w Szklarskiej Porębie".

W najbliższą niedzielę, 10 lipca podczas Bike Week Szklarska Poręba rywalizować będą kolarze szosowi na trasach powiatów jeleniogórskiego, lwóweckiego i lubańskiego. W związku z przejazdem kolarzy w godzinach 11 - 15 wystąpią utrudnienia w ruchu na niektórych drogach. Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapraszamy do kibicowania zawodnikom.

- Szklarska Poręba
brak przejazdu Drogą Wojewódzką nr 358 do Świeradowa-Zdroju - droga zamknięta na wysokości ul. Górnej w godz. 11.30 - 15.00

Od 4 lipca do 2 sierpnia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową, w Karkonoskim Parku Narodowym granicę z Czechami będzie można przekraczać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Powiatowy Lekarz weterynarii w Jeleniej Górze w związku z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazuje informacje w sprawie stwierdzenia pierwszego w tym roku ogniska nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAI) pod typu H7N7 u drobiu na terytorium Holandii. Dnia 9 czerwca potwierdzono wystąpienie ogniska w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano łącznie 45 000 sztuk drobiu. W/w gospodarstwo położone jest w miejscowości Hiaure, w prowincji Friesland (Fryzja) - kod LVU 01201.

Serdecznie zapraszamy na Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów — przedsiębiorców/osób pragnących założyć działalność gospodarczą i organizacji pozarządowych, zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Partnerstwo Ducha Gór.