Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki uroczyście obchodziła swój dzień patrona. Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki. Uroczystość związana z Patronem Szkoły doskonale wpisuje się więc w obchody Roku Kościuszkowskiego. Uczniowie naszej podstawówki przygotowali z tej okazji bogaty program artystyczny nawiązujący do uroczystej przysięgi jaką 223 lata temu Naczelnik Powstania Tadeusz Kościuszko składał na krakowskim rynku.

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
w SZKLARKSIEJ PORĘBIE  INFORMUJE, że
ROZPOCZYNAMY NABÓR DZIECI
NA ROK SZKOLNY
2017/2018

W Szklarskiej Porębie gościli przedstawiciele Autonomicznej Republiki Adżarii. Delegacja z Gruzji przebywała na Dolnym Śląsku w ramach Współpracy Regionów Dolnego Śląska i Adżarskiej Republiki Autonomicznej Gruzji. Przyjazd do Szklarskiej Poręby był częścią wizyty studyjnej na Dolnym Śląsku.

W środę (2015.06.10) na tarasie widokowym w Rodzinnym Parku Rozrywki "ESPLANADA" odbył się wieczór autorski poświęcony wydawnictwu z okazji 70 lecia WOP pt. "Tam za góra jest granica..." pod red. Leszka Kosiorowskiego. Na to spotkanie licznie przybyli: Komitet Organizacyjny obchodów 70. Rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie, Autor albumu - Leszek Kosiorowski, wydawca - Prezes Stowarzyszenia Lokalni Niebanalni p. Elżbieta Pawłowska, Prezes Wydawnictwa AdRem p. Regina Chrześcijańska,  podmiot współfinansujący Album Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich p. Witold Szczudłowski, Autorzy wspomnień, Liderzy działań, sponsorzy, darczyńcy, osoby i organizacje współpracujące przy organizacji obchodów, gospodarz obiektu p. Anita Kaczmarska oraz Goście Honorowi – gen. Bryg. Bronisław Peikert, pogranicznicy czescy (którzy wcześniej  i sympatycy WOP, mieszkańcy i goście.

Wszystkim instytucjom i ludziom dobrej woli składamy serdeczne podziękowania  za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości 70. lecia Objęcia Ochroną Granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie.

Obchody siedemdziesiątej rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach poza nami, jednakże wciąż możemy wrócić do tematu sięgając po pozycję wydawniczą zatytułowaną Tam za górą jest granica… 70 lat WOP. 

Idea upamiętnienia żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich formacji ochraniających granicę państwa w Karkonoszach i Górach Izerskich  zrodziła się z inicjatywy weteranów Wojsk Ochrony Pogranicza w Szklarskiej Porębie. Miejscowe Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze przedstawiły ten zamysł władzom miejskim Szklarskiej Poręby niespełna rok temu. Wspólnie podjęliśmy tę inicjatywę, by godnie uczcić pamięć obrońców granic i nadać obchodom rocznicowym uroczysty charakter. Nasze działania spotkały się z wielkim entuzjazmem. Zaangażowanie i ofiarność ludzi związanych z mundurem, instytucji, młodzieży szkolnej i wielu środowisk, spowodowało, że skromne w pierwotnych zamierzeniach obchody przyjęły wymiar uroczystości ponadregionalnych.

Historia odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości i poczucia wartości mieszkańców kraju, regionu czy miasta. Szklarska Poręba to miejsce szczególne dla kilku pokoleń żołnierzy WOP i strażników SG. W dniach 29 i 30 maja 2015 roku będziemy obchodzić 70. rocznicę  objęcia ochroną granicy państwa w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie. Idea upamiętnienia zdarzeń z najnowszej historii miasta i oddania hołdu strażnikom granicznym spotkała się z wielkim uznaniem i poparciem wielu ludzi i środowisk. Organizacja uroczystości to wielkie przedsięwzięcie.

Dzisiaj (2015.05.14) artysta ze Szklarskiej Poręby, Maciej Wokan, rozpoczął prace związane z montażem tablicy oraz obróbką granitowego obelisku upamiętniającego 70. Rocznicę Objęcia przez Wojsko Polskie Służby Granicznej.

Dzisiaj (2015.05.12) dotarła do Szklarskiej Poręby tablica upamiętniająca 70. Rocznicę Objęcia przez Wojsko Polskie Służby Granicznej w  Karkonoszach i Górach Izerskich.  30 maja na Skwerze Obrońców Granic nastąpi uroczyste odsłonięcia tablicy.

Polska to nasz rodzinny dom. Elementem tego domu jest teren Karkonoszy i Gór Izerskich. Jest to obszar działalności Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze. Przez te górskie pasma przechodzi granica państwa. Tak jak na każdej granicy państwa tak i na tej granicy stoją słupy graniczne. Granicy chronią żołnierze polscy – kiedyś żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza a dziś Straży Granicznej. Jednak nie zawsze tak było. Historycznie granica państwa polskiego była tu od początku państwowości polskiej. Granicy tej strzegli wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Byłą to granica tak jak dzisiaj z Czechami.

W maju 2015 roku obchodzić będziemy uroczystości rocznicowe związane z objęciem ochroną granicy przez Wojsko Polskie i z utworzeniem w Szklarskiej Porębie garnizonu WOP.      Grupa inicjatywna – członkowie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70 Rocznicy Objęcia Ochroną Granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko Polskie - zaplanowała szereg działań mających upamiętnić te fakty.

Na nowo nazwanym placu w centrum Szklarskiej Poręby – Skwerze Obrońców Granic  - w następnym dniu po podjęciu uchwały przez Radę Miejską o nadaniu nazwy, został posadowiony kamienny głaz pod obelisk.  Granitowa bryła została wydobyta w miejscowej kopalni granitu.  Obelisk ma upamiętnić żołnierzy Wojsko Ochrony Pogranicza, którzy 70 lat temu rozpoczynali zaszczytną służbę na granicy oraz tych, którzy profesjonalnie ją kontynuowali. 

 • Dům Wlastimila Hofmana
  ul. Matejki 23
  tel. +48 75 717 27 52

 • Valonská chata JUNA
  ul. Kołłątaja 12
  tel. +48 75 717 29 56, fax 75 717 33 56
  www.chatawalonska.pl

 • Sklárna "Leśna Huta"
  ul. Kołłątaja 2
  tel. +48 75 717 23 03
  www.lesnahuta.pl

 • Krkonošské ekologické vzdělávací centrum Krkonošského národního parku (Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN)
  ul. krzei 28 (u dolní stanice lanovky na Jínonoš)
  tel. +48 75 717 21 24

 • Kostel neposkvrněného srdce Panny Marie
  ul. Piastowska,  Szklarska Poręba Dolna

 • Kostel Božího těla
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 

 • Hřbitovní kostel
  Filiální kostel Matky boží Růžencové (hřbitovní)
  ul. Piastowska,  Szklarska Poręba Dolna

 • Mineralogické muzeum
  ul. Kilińskiego 20
  mob.  +48 607 100 880,
  www.sokolowski-muzea.pl

Historie Sklářské Poruby (pol. Szklarska Poręba) je úzce spojena s rozvojem sklářství, hledáním drahokamů a nerostů a od poloviny 19. století také s turistikou.

Koncem 13. století koupil území dnešní Sklářské Poruby řád Johanitů z Teplic (pol. Cieplice) za účelem hledání zlata a drahokamů. V polovině 14. století vznikla první sklárna. Pozdějšími majiteli území a iniciátory vzniku dalších hutí byla rodina Schaffgotschů, jejíž panství zahrnovalo i území hor a podhůří. V té době byly Krkonoše prohledávány hledači nerostných pokladů, kteří sem přišli ze západní Evropy a říkalo se jim Valoni. Do dnešní doby se dochovaly stopy jejich přítomnosti – štoly, důlní díla, šachty a také tajemné znaky vyryté na skalách, které poukazují na nerostné bohatství tohoto území.

Rozvoj sklářství souvisel s intenzívní těžbou lesů. Za dřevem, nezbytným k tavení skla, "putovaly" hutě podél potoků z údolí směrem k horám a společně s nimi i osady sklářů, dřevorubců a uhlířů. S "putujícími sklárnami" je spojen název města Sklářská Poruba. Na sklářských porubách často vznikaly pastýřské osady, a takto vznikla i samotná Sklářská Poruba. Název s konečnou platností určil Slezský ústav v roce 1946 a zveřejnil jej v Úředním věstníku znovuzískaných území č. 5.

Další sklárny vznikly roku 1575 u Czeské Strugy, roku 1617 v Bílém údolí, v roce 1754 v osadě Orle a v roce 1842 pak v údolí řeky Kamienna. V tomto údolí vznikla sklárna, která je do dnešního dne v provozu a původně se nazývala „Józefina” a po roce 1945 byla přejmenovaná na „Julia”. Sklářství bylo po několik staletí hlavním odvětvím zdejší ekonomiky. Velký vliv na dějiny Sklářské Poruby měli čeští protestanti, kteří sem přišli v roce 1578 - jednalo se o náboženské emigranty.  Těm hrabě Schaffgotsch, známý náboženskou tolerancí, dovolil usídlit se na slezské straně hor a tak vznikla osada Marysin na úpatí Jínonoše (pol. Szrenica). Z českých emigrantů se příznivě v dějinách regionu zapsali zejména laboranti, kteří znali přírodní léčitelství a vyráběli proslulé bylinné tinktury. V 17. a 18. století vznikaly další sídliště a začátkem 19. století se Sklářská Poruba stala jednou z největších sudetských vesnic. Tvořilo ji 26 osad a samot s 336 domy, dvěma kostely (katolickým a evangelickým), čtyřmi školami, dvěma sklárnami a šestnácti brusírnami skla, třemi mlýny a pilou. Hlavním zdrojem příjmů místního obyvatelstva byla práce v lese (dřevorubci a uhlíři), tavení skla (skláři) a obdělávání půdy a pastevectví. Právě z pastýřských boud na vysokohorských pláních vznikly v pozdější době současné horské chaty.

Od poloviny 19. století se intenzívně začala rozvíjet turistika. Zájem o poznání a osobní zkušenosti s krásami horských výletů, a zejména půvab zdejšího okolí způsobily, že se Sklářská Poruba stala proslulým klimatickým a turistickým střediskem Dolního Slezska. Významným milníkem v dějinách tohoto místa bylo postavení silnice roku 1847 z Piechowic přes Novosvětský průsmyk (pol. Przełęcz Szklarska) do Harrachova a v roce 1902 železniční tratě z Jelení Hory do Tanvaldu. Od tohoto okamžiku si Sklářská Poruba, kde se rozvíjela turistika, upevnila svou pozici jako významné centrum turistiky a zimních sportů. Další událostí významnou pro rozvoj cestovního ruchu byla v roce 1962 stavba lanovky „Szrenica” na Jínonoš.

Koncem 19. století zprávy o půvabu obce a krásném okolí přilákaly do Sklářské Poruby umělce – spisovatele, básníky, malíře a sochaře. Takto vznikla svérázná umělecká kolonie, v jejíž tradici dnes pokračují současní umělci.
Po roce 1945 se většina ubytovacích objektů ve Sklářské Porubě stala majetkem Fondu zaměstnaneckých rekreací a Sklářská Poruba se stala jedním z nejznámějších rekreačních míst v Polsku.

Na město byla Sklářská Poruba povýšena až v roce 1959.

Urząd Gminy

Adresa:

Ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba

Telefon:

+48 75 75 47 700, 75 75 47 708

E-mail:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

IČ:

000 52 72 91

Bankovní spojení:

03 1090 1984 0000 0001 0081 0039

Úřední hodiny: 

pondělí 8:00-16:00, úterý - pátek 7:30– 15:30

Starosta: 

Grzegorz Sokoliński

Telefon:

+48 75 75 47 708

e-mail: 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

Místostarosta: 

 

Telefon:

 

e-mail: 

 

Zastupitelstvo:

 1. Kubiela Zbigniew - Předseda
 2. Kupis Mirosław - Místopředseda

Členové:

 1. Abramowicz Iwona
 2. Biernacka Mariola
 3. Duk Adam
 4. Ginter Bohdan Wojciech
 5. Głodek Ryszard
 6. Hochół Mirosław Andrzej
 7. Karpiej Mirosław Józef
 8. Kukulski Cyprian
 9. Lichocki Janusz Henryk
 10. Olas Ryszard Sebastian
 11. Popłoński Paweł Krzysztof
 12. Rzemieniewska Irena
 13. Wiater Przemysław

Výbor hospodářského rozvoje:
předseda – Cyprian Kukulski
místopředseda – Janusz Lichocki
členové – Mariola Biernacka, Adam Duk, Ryszard Głodek, Mirosław Karpiej, Przemysław Wiater   

Finanční výbor
předseda–  Ryszard Olas
místopředseda – Adam Duk  
členové – Mariola Biernacka, Ryszard Głodek, Cyprian Kukulski, Paweł Popłoński, Irena Rzemieniewska

Sociální výbor
předseda – Irena Rzemieniewska
místopředseda – Przemysław Wiater
členové – Mirosław Karpiej, Mirosław Kupis, Janusz Lichocki, Ryszard Olas, Paweł Popłoński

Kontrolní výbor
předseda – Bohdan Wojciech Ginter  
místopředseda – Iwona Abramowicz
člen – Mirosław Hochół

Oficiální název 

Miasto Szklarska Poręba

Statistické údaje

Počet částí:

0

Části obce:  

 

Katastrální výměra:

75,44 km²

Správní charakter:

městská obec 

Počet obyvatel:

stav ke dni 1.01.2013 – 6575 

Počet ekonomických subjektů:

stav ke dni 1.01.2013 –   1003

Pošta:

ano, 1 

Zdravotnická zařízení:

ano, 

Škola:

ano, 7 školských zařízení:
2 gimnazja (ZŠ 7.-9. třída),
2 základní školy,
2 mateřské školy
1 gymnázium (zřízené okresem) 

Kulturní instituce:

ano, knihovna, MOKSiAL (Městské středisko kultury, sportu a místních aktivit), muzea (Dům Gerharta a Carla Hauptmannů – pobočka Krkonošského muzea, Dům Vlastimila Hofmana, Krkonošské ekologické vzdělávací centrum, Mineralogické muzeum, Muzeum Zěmě -  JUNA, Energetické muzeum)

Obecní sportovní infrastruktura:

ano, 2 školní hřiště "Orlik", 1 městské hřiště, 3 tělocvičny ve školách

Vodovod:

ano

Plynofikace:

ano 

Kanalizace (ČOV):

ano

Partnerská města:

Aulum Haderup – Dánsko
Bad Harzburg – Německo
Harrachov – Česká republika
Kořenov – Česká republika
Augustów - Polsko

Zapytania  [Adobe Acrobat PDF - 308.44 KB]

Odpowiedź z dnia 26.03.2012r.  [Adobe Acrobat PDF - 168.48 KB]

Zapraszamy na wydarzenia związane z rokiem Wlastimila Hofmana.

WLASTIMIL

Rok Wlastimila Hofmana odbywa się pod patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego

TerminWydarzenieMiejsce
16.02.2017 „Czeskie imię, niemieckie nazwisko, polski artysta”
 rozmowa Sandry Nejranowskiej z zaproszonymi gośćmi.
 W ramach Festiwalu Trójka Górom. Program III Polskiego Radia
Skwer Radiowej Trójki
Program III Polskiego Radia
06.03.2017 Spotkanie KRĘGU PRZYJACIÓŁ WLASTIMILA HOFMANA  
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy znali Wlastimila Hofmana, byli jego modelami. 
Szkoła Podstawowa nr 5
06.03.2017

Otwarcie Roku Hofmanowskiego dla uczniów szkół Szklarskiej Poręby.  

 • zwiedzanie kościoła pw. Bożego Ciała,
 • zapalenie znicza na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów,
 • prezentacja postaci malarza,
 • ogłoszenie konkursów: plastycznego i literackiego dla uczniów.

Od 10 marca w szkołach prezentacja mini wystaw poświęconych Wlastimilowi Hofmanowi.

Szkoła Podstawowa nr 5
18.03.2017
Godz. 14.00

INAUGURACJA ROKU HOFMANOWSKIEGO

 1. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem  Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dr Stefana Cichego :
  • oficjalne otwarcie Roku Wlastimila Hofmana –Burmistrz Szklarskiej Poręby
  • wręczenie  odznaczenia Zasłużony dla Miasta Szklarska Poręba
  • koncert chóru Głosowanie
 2. Wernisaż wystawy  obrazów sakralnych  Wlastimila Hofmana
 3. Zapalenie zniczy na grobie Ady i Wlastimila Hofmanów  - cmentarz komunalny w Szklarskiej Porębie przy ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. Wystawa plenerowa malarstwa Wlastimila Hofmana - Skwer Radiowej Trójki
Kościół pw. Bożego Ciała
18.03.2017 Wystawa plenerowa „Hofman - Mieszkaniec Szklarskiej Poręby”    Skwer Radiowej Trójki
24.03.2017.
Godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Malarstwo religijne Wlastimila Hofmana”
Czas prezentacji wystawy:  24.03. – 31.05.
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
31.03.2017
godz. 17.00
Prelekcja „Mistrz i uczeń: Jacek Malczewski - Wlastimil Hofman: podobieństwa - różnice”;
dr. Anna Jezierska
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
21.04.2017
Godz. 17.00
Prelekcja „Malarstwo religijne W. Hofmana w kościołach Szklarskiej Poręby”
dr P. Wiater
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
27.04.2017
Start 9:30

WYCIECZKA SZLAKIEM WLASTIMILA HOFMANA
W programie: „Wlastimilówka”- dom Ady i Waltimila Hofmanów, Galeria Fotografii Artystycznej Jana i Janiny Korpal, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (Galeria Wlastimila), Szkoła Podstawowa nr 5, Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP, Mogiła Hofmanów na cmentarzu, obelisk Jana Sztaudyngera.
Organizator: M. Cap tel. 663 611 949 ,  W. Ciołek.

Start: parking przy Galerii
Fotografii Artystycznej Jana i Janiny KORPAL - ul. Kilińskiego 3
28.04.2017

DZIEŃ PATRONA - 25 LECIE NADANIA IMIENIA WLASTIMILA HOFMANA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5

9.00-10.30 Uroczysta Akademia w sali gimnastycznej (uroczystość otwarta:)

 • inscenizacja przygotowana przez klasę II
 • projekcja filmu archiwalnego "Nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie"
 • projekcje multimedialne i występy artystyczne poświęcone Wlastimilowi Hofmanowi
 • Mural ART - odsłonięcie malowidła ściennego z wizerunkiem W. Hofmana, malowanego na murze w pobliżu szkoły, przez artystów i uczniów; z udziałem delegacji czeskiej.
Szkoła Podstawowa nr 5
20.05. 2017. Godz. 20.00-24.00

NOC MUZEÓW POD ZNAKIEM WLASTIMILA HOFMANA

16.00 - Prelekcja prof. Henryk Gratkowski:  Przyjaźnie poetyckie. Spotkanie odbywa się z inicjatywy Biblioteki Miejskie w Szklarskiej Porębie
17.00 - Prezentacja filmu Henryka Szoki z udziałem Wlastimila Hofmana.
17.30 - Wywiad z Panią Krystyną Trylańską - modelką Wlastimila Hofmana . Prezentacja obrazów z udziałem pani Krystyny
18.30 - Wywiad z Panią Janiną Korpal - zaprzyjaźnioną z malarzem fotograficzką
19.30 - Prelekcja Bożena Danielska: Wlastimil Hofman. Życie i twórczość.
20.30 - Tomasz Frąc: Wlastimil Hofman -Patron Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie.
21.30 - Prelekcja Jerzy Nowicki: Co wiemy o Adelajdzie Hofman
22.30 - Prezentacja filmu o Wlastimilu Hofmanie

Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
01.06.2017 RAJD SZLAKIEM WLASTIMILAHOFMANA  
dla dzieci szkół
Szklarska Poręba
09.06.2017 SALON ARTYSTYCZY IM JANA I. SZTAUDYNGERA
Organizator: stowarzyszenie „Puch Ostu”
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej
29.08.2017 Bezpłatna Wycieczka Śladami Wlastimila Hofmana i Jana Korpala  
Lipiec - wrzesień „ Z inspiracji Hofmanem” - warsztaty dla młodzieży MOKSiAL
01.09.2017 - 30.11.2017

SZTUKA SYMBOLIZMU

 • cykl prelekcji o sztuce - prezentacja artystów mieszkających w regionie, tworzących w duchu symbolizmu.
 • bal „Wszystkimi zmysłami” - kulminacja lata Hofmanowskiego
 • spektakl Teatru Kordula
 • warsztaty plastyczne
MOKSiAL
08.09.2017.
Godz. 17.00
Wernisaż wystawy „Malarstwo Wlastimila Hofmana za zbiorów mieszkańców Szklarskiej Poręby
Czas prezentacji wystawy:  08.09. - 29.10. 2017
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
23.09.2017
godz. 16:00-20:00

Spotkania „ W sprawie Wlastimila”

 • Spotkanie z  Wacławem Jędrzejczakiem, Janiną Gerczak, Janiną Korpal. Krystyną Trylańską
 • Spotkanie z kolekcjonerem i znawca sztuki Wlastimila Hofmana - Mirosławem Lewandowskim
 • Spotkanie z (np.) prof. Henrykiem Gradkowskim
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
17.09.2017

PLENER „ ARTYŚCI W HOŁDZIE HOFMANOWI”

17.09 Wernisaż wystawy prac powstałych podczas pleneru - Hotel SPA Resort Sasanka
6.10 - 31.10 - wystawa wybranych prac powstałych podczas pleneru - Muzeum Carla i Gerharta Hauptmannów
13.11- 24.11 - wystawa wybranych prac powstałych podczas pleneru - Harrachov.

MOKSiAL
24.11.2017 Promocja książki S. Nejranowskiej o Wlastimilu Hofmanie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
listopad 2017 Promocja książki B. Mielczarek o Wlastimilu Hofmanie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
grudzień 2017

Spotkanie KRĘGU PRZYJACIÓŁ WLASTIMILA HOFMANA  

 • podsumowanie działań w 2017 r.
 • wręczenie dyplomów i medali
 
28.04.2018 Uroczyste otwarcie Szlaku Hofmanowskiego  

Organizatorzy
szklarska  MOKSiAL nowe logo

Patronat Honorowy
Wojewoda Dolnośląski Hreniak  Dolny Śląsk Patronat  krakow logo  Wisla Krakow 2016 Kolor RGB  Kuria Legnicka herb diecezji  senator  

Sponsorzy i partnerzy
muzeum karkonoskie DŚ  BIBLIOteka logo2  PuchOstu logo new  SP5 nowe  ZwiązekGminKarkonoskich  Nowy Mlyn  sasanka 2016 
HARAHOV12  Euroregion Nysa  EU cz pl barevne

Patronat medialny
02 TVP KULTURA  Niezlasztuka logo najasnetlo  Nowiny nj24 czone  muzyczne radio  Strimeo Telewizja Regionalna bez tła  KRAKOW media cmyk  Niedziela legnicka  radio.plus legnica.fm  

Mirosław Graf (ur. 5 czerwca 1959) – polski skoczek narciarski, trener, działacz, od 2014r. burmistrz Szklarskiej Poręby. Jeden z pierwszych skoczków na świecie stosujących styl V.

Burmistrz Szklarskiej PorębyKarierę skoczka rozpoczął w 1969 w klubie Julia Szklarska Poręba. Jego trenerem był Franciszek Szczyrbak. Od 1974 występował w Śnieżce Karpacz (trenerem był Ryszard Witke), potem w Legii Zakopane (prowadził go Jan Furman).

W 1969 doznał (w wyniku upadku na skoczni) skręcenia stawu skokowego, co było w konsekwencji przyczyną zmiany sposobu prowadzenia nart podczas lotu,polegającym na prowadzeniu nart, układając je na kształt litery V. Trenerzy starali się oduczyć Jego tego "błędu", polecali mu chodzić ze stopami do środka i montowali "szczęki"wiązań skierowane do środka.wiązania ". Styl Grafa dawał jednak dłuższe odległości i bezpieczniejsze skoki. Mimo to, sędziowie oceniający styl dawali mu niskie noty, po 15-16 pkt. Podobny styl kilka lat później stosował Szwed Jan Boklöv. W zawodach o Puchar Polski w Karpaczu Miroslaw Graf skakał najdalej, jednak zajął dopiero 4. miejsce. Ustanawiał rekordy skoczni w Miłkowie, Kottmar, Karpaczu (73,5 m) i Lubawce (75,5 m).

Burmistrz Szklarskiej PorębyKarierę zakończył w 1982, lecz jeszcze po ukończeniu studiów na AWF we Wrocławiu w 1989 startował w zawodach w Szklarskiej Porębie, gdzie wygrał konkurs ustanawiając rekord skoczni.
Dalsza działalność

Przez wiele lat pracował w Szklarskiej Porębie jako trener skoczków i kombinatorów, prezes klubów, a następnie jako działacz sportowy i samorządowy. Był też nauczycielem wychowania fizycznego. Obecnie jest działaczem w Dolnośląskim Okręgowym Związku Narciarskim w Jeleniej Górze oraz przewodniczącym komisji skoków i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Prowadził w Szklarskiej Porębie UKS GRAF-ski w skokach i kombinacji norweskiej. Jego syn, Adrian Graf, reprezentował Polskę na Zimowej Uniwersjadzie 2007 w Turynie w kombinacji norweskiej.

Od 2014 sprawuje urząd burmistrza Szklarskiej Poręby. W wyborach samorządowych w listopadzie 2014, startując z ramienia KWW Gospodarni dla Miasta, uzyskał największe poparcie w I turze głosowania (36,83%), a następnie pokonał dotychczasowego włodarza miasta, Grzegorza Sokolińskiego, zdobywając 51,54% głosów. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

Źródło


Z dniem 1 lipca br. zaczęły obowiązywać regulacje wynikające z uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska.

W ramach akcji informacyjnej o nowych przepisach Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotował:

 • spot radiowy emitowany na antenie Radia Wrocław,
 • ulotki (pdf) w wersjach dopasowanych do obszarów, na których obowiązują odmienne regulacje,
 • plakaty (pdf) informujące o paliwach zakazanych na terenie całego regionu,
 • animację (mp4) w formie slajdów (do wyświetlania na ekranach, telebimach i stronach internetowych.

Działania te mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie problemu zanieczyszczenia powietrza, w kontekście ograniczeń i zakazów płynących z uchwał antysmogowych.

Szczegóły, materiały i uchwały dostępne na stronie irt.wroc.pl

Zobacz animację

Wysłuchaj spot radiowy

Plakat do pobrania  pdf [880.1 KB], jpg [343,05 KB]

Ustawa Antysmogowa - plakat

Stacja monitoringu powietrza w obiekcie
Czarny Kamień RESORT & SPA

ul. Wojska Polskiego 11,
58-580 Szklarska Poręba


Budżet Obywatelski Miasta Szklarska Poręba na rok 2019

     Alarm smogowy

     W Szklarskiej Porębie możemy oddychać pełną piersią!

Czytaj więcej...