Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 140/3 o powierzchni 8229 m2

Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Średniej przy ulicy Kopernika, a jednocześnie w niewielkiej odległości od centrum miasta. Działka ma powierzchnię 8229 m2 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową z zielenią. W sąsiedztwie obiekty pensjonatowe, budynki mieszkalne, z widokiem na góry.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 140/3 obr. 0004

Powierzchnia działki: 8229 m2

Lokalizacja: w strefie pośredniej miasta przy ul. Kopernika

Sytuacja prawna: własność gminy Szklarska Poręba

Nr księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 140/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

2019 08 16 kopernika140 3mapka

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 11 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie, zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 12 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie) i oznaczona jest symbolami: RZ-9 tj. tereny łąk zielonych (około 60% powierzchni działki) oraz w mniejszej części MP21 tj. tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej (około 40% powierzchni działki). Ponadto mała część działki objęta jest obszarem korytarzy ekologicznych. Przeznaczenie podstawowe terenu dla symbolu MP21 to tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, a przeznaczenie dopuszczalne to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, obiekty i urządzenia sportowe, zieleń urządzona i użytkowa, parkingi, obiekty urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi komunikacyjne. Natomiast dla terenu RZ9 przeznaczenie podstawowe to tereny łąk zielonych – tereny otwarte zieleni nieurządzonej i przeznaczenie dopuszczalne to: obiekty urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz ciągi piesze i rowerowe, konne.

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia

Istniejące uzbrojenie: nieruchomość z dostępem do wody, energii i kanalizacji.
Opis nieruchomości: W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: ŁV (łąki trwałe) i W (grunty pod rowami). Nieruchomość znajduje się w pośredniej części miasta, przy bocznej, urządzonej ulicy, z dobrym dojazdem. Położona jest na północnym skłonie (część na skarpie przeznaczona pod MP21), pozostała część wypłaszczona (przeznaczona pod RZ9 i w małej części objęta obszarem korytarzy ekologicznych). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa. Posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji i telefonu. Przez działkę przebiega instalacja wodna i nieczynny gazociąg.

Informacja o terenach przyległych: usytuowana w strefie pośredniej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego — pokój nr 11, tel.: 757 547 710 lub 757 547 715.

Cena wywoławcza nieruchomości: 490.000,- zł (wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg: 12 października 2020 o godz. 13 w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 11 sierpnia 2020 r.