Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 11 Listopada


Nieruchomość gruntowa niezabudowa, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada

 1. Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania:
  1. przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 130 obr. 0004 o powierzchni 4478 m2
  2. przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ul. Armii Krajowej,  ul. Oficerskiej,   ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie (uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 11 maja 2011 r. zmieniona uchwałą nr LVII/701/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 12 listopada 2014 r.), w którym oznaczona jest symbolami: US2  (podstawowe przeznaczenie - tereny usług sportu i rekreacji) i w części MP20 (podstawowe przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej, na których dopuszczalne są m.in. usługi, obiekty i urządzenia sportowe, zieleń urządzona i użytkowa, parkingi)  
  3. c.    sposób zagospodarowania nieruchomości: usługi sportu i rekreacji
  4. d.    termin zagospodarowania nieruchomości: 1 rok od dnia zawarcia umowy
 2. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 500,- zł netto płatny do 10-go każdego miesiąca. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 3. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
 4. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
 5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 500,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 21.09.2018 r.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji w wysokości dwukrotności czynszu, która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie.
 7. Pisemne oferty zawierające:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,
  • oferowane wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (wyższy od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
  • oferowany sposób zagospodarowania nieruchomości, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej i z koncepcją zagospodarowania nieruchomości,
  • nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,
  • dowód wpłacenia wadium,
  • podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. 11 Listopada. Nie otwierać przed 24 września 2018 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 1 do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15:00
 8. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
  • oferowany miesięczny czynsz dzierżawny - 80%
  • sposób zagospodarowania nieruchomości -20%
 9. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 10. Zawarcie umowy w ciągu do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru
 11. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Informacji udziela

Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 824.51 KB]
Mapa [Adobe Acrobat PDF - 150.62 KB]
Umowa [Adobe Acrobat PDF - 159.35 KB]

 • Hits: 14076
 • Hits: 546
 • Hits: 560
 • Hits: 526
 • Hits: 584
 • Hits: 14521