×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wrocław, dnia 11 maja 2022 r.

Wojewoda Dolnośląski
IF-O.7821.1.2022.MMJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej „Kpa"
zawiadamiam,
że Wojewoda Dolnośląski, decyzją z dnia 11 maja 2022 r. znak: IF-O.7821.1.2022.MMJ uchylił w całości decyzję Starosty Karkonoskiego z dnia 2 grudnia 2021 r., Nr 3/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie wraz z rozbudową ulicy Górnej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 358 do ulicy Piastowskiej" w Szklarskiej Porębie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2022 r. można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny udostępnienia akt sprawy. Potrzebę dostępu do przedmiotowych akt sprawy można zgłaszać w dni robocze pod numerem telefonu (71) 340 62 84.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 20 maja 2022 r. — data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych — Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów oraz w prasie lokalnej, jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 3 czerwca 2022 r.

Z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego
Tomasz Resler
Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury