×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zarządzenie Nr 0050.597.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 713 ze zm.), w zw. z art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i § 8 ust. 3 załącznika do uchwały nr XXXII/362/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.

Ogłaszam drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą II Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2021.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w uchwale nr XXXII/362/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 4. 1.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szklarska Poręba, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie oraz w jego siedzibie w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.597.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 18 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA Z DNIEM 18.06.2021 r. II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ  ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021.

I. PODSTAWA PRAWNA
Konkurs ogłoszony jest na podstawie:
a) art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz., U. z 2020 r., poz. 1057)
b) uchwały nr XXXII/362/2020 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

II. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.1057), zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „oferentem”.

III. FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

IV. RODZAJE ZADAŃ, CEL REALIZACJI ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ:

ZADANIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

1. Zakup i naprawa sprzętu specjalistycznego.
2. Szkolenia.
3. Działania edukacyjne w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego.

CEL ZADANIA
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez zwiększenie potencjału technicznego i podniesienie gotowości bojowej służb ratowniczych, poszerzanie wiedzy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie ratownictwa przeciwpożarowego
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1) W roku 2021 Miasto Szklarska Poręba przekaże na realizację ww. zadania publicznego dotację do wysokości 15 000 zł
2) W roku 2020 Miasto Szklarska Poręba przekazała na realizację ww. zadania publicznego dotację w wysokości 15 000 zł

V. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. Realizacja zadań rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż 31.12.2021 r.
2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia, zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione i zapłacone do dnia zakończenia zadania.
3. Miejscem realizacji zadań będzie Szklarska Poręba (nie dotyczy wyjazdów na zgrupowania, turnieje, zawody, wycieczki).

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
1. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
2. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:
a) z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) złożonego w trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. Oferent jest zobowiązany wypełnić pkt. 6 części III oferty (dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego).
4. Wydatki, które będą ponoszone, muszą być:
a) niezbędne dla realizacji zadania publicznego objętego konkursem;
b) racjonalne i efektywne oraz spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat);
c) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania publicznego objętego konkursem;
d) odpowiednio udokumentowane;
e) godne z zatwierdzonym zestawieniem kosztów realizacji zadania publicznego.
5. Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 10% kosztów całkowitych zadania.
6. W okresie realizacji zadania oferent może dokonywać przesunięć wydatków finansowych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu danego rodzaju kosztów, z zastrzeżeniem, że ich suma się nie zmieni.
7. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego pisemnego powiadamiania Zleceniodawcy o wszystkich planowanych zmianach, np.: dotyczących kosztorysu, harmonogramu zadania, opisu działań, rezultatów zadania, zmian kadrowych itp., zachodzących w realizacji zadania. Planowane zmiany mogą być wprowadzone do realizacji tylko po akceptacji ze strony Zleceniodawcy.
8. Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego.
9. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
10. Oferta, która otrzymała już dofinansowanie z budżetu Miasta Szklarska Poręba w 2020 roku nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie.

VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Oferent może złożyć więcej niż jedną ofertę szczegółową.
2. Ofertę należy:
a) sporządzić na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
b) sporządzić w formie papierowej – w jednym egzemplarzu, w języku polskim;
3. złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i napisem „II KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021”
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione zgodnie z zapisem w statucie, Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
6. W przypadku wyboru do realizacji więcej niż jednego zadania, na każde zadnie należy złożyć odrębną ofertę.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
   
VIII. WYMOGI FORMALNE SKŁADANYCH OFERT
1. Złożenie oferty w podanym terminie i miejscu.
2. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
3. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy.
4. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
5. Prawidłowy termin realizacji zadania.
6. Wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie.
7. Zgodność oferty z warunkami realizacji zadania.
8. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba.
2. Termin złożenia oferty mija dnia 9 lipca 2021 r.
3. Decyduje data i godzina wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.
4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.?

X. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w:
a) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
b) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
c) regulaminie pracy Komisji Konkursowej powołanej przez Burmistrza Szklarskiej Poręby.
2. O dotację mogą ubiegać się:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. , poz. 1057), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne;
3) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2020, poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników i pod warunkiem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną, w jakiej realizowane jest zadanie.
3. Dotację na realizację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
4. W przypadku pozytywnej oceny większej ilości ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazana w ofercie.
5. Dotacji udziela się na podstawie zawartej umowy.
6. Terminy przekazania dotacji określi umowa.
7. Burmistrz Szklarskiej Poręby zastrzega sobie prawo do:
1) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
2) wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;
3) zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

XI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY
1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Szklarskiej Poręby nie później niż w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu konkursowym.
2. Oferty złożone nieprawidłowo pod względem formalnym nie będą poddane ocenie merytorycznej.
3. Dotację przyznaje Burmistrz Szklarskiej Poręby po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.
4. Od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje odwołanie.
5. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szklarska Poręba.

XII. UMOWA
1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest zatwierdzenie wyboru oferty przez Burmistrza Szklarskiej Poręby.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć (podpisane przez osoby upoważnione):
a) zaktualizowany kosztorys;
b) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania oraz opis poszczególnych działań;
c) zaktualizowany opis rezultatów.

Załączniki do ogłoszenia: KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY oraz KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY dostępne są w pliku: Zarządzenie Nr 0050.597.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 18 czerwca 2021 r. / OGŁOSZENIE

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej