×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie „Raportu o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2020” i debaty z udziałem mieszkańców

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, która odbędzie się 30 czerwca 2021, Burmistrz Szklarskiej Poręby przedstawi Radzie Miejskiej „Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2020” obejmujący podsumowanie jego działalności w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Raport opublikowany został na stronie BIP Urzędu Miejskiego w dziale MIASTO, zakładka: Raporty o stanie miasta.
Rada Miejska rozpatrzy raport podczas kolejnej sesji Rady, w 30 czerwca 2021 roku. Nad przedstawionym raportem o stanie Miasta przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Szklarskiej Poręby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie zgłaszającego się do debaty musi być poparte przez co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w 29 czerwca 2021 r., tj. w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której będzie przeprowadzona debata. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie ul. Granitowa 2, w poniedziałki w godzinach 8-16, od wtorku do piątku w godzinach 730-1530 w pokoju nr 3.
Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie w pokoju nr 3 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Lichocki

Raport o stanie miasta w roku 2020 do pobrania