×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zakres konkursu obejmuje: pomoc społeczną, działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, kombatantów, osób represjonowanych i seniorów; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwo i ochronę ludności; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Termin składania ofert upływa 11 marca 2021 r. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju 1 urzędu miejskiego przy Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie lub pocztą (decyduje data i godzina stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 14 dni po upływie terminu składania ofert.

Szczegóły, w tym zasady, podstawa prawna itp. zawiera Zarządzenie nr 0050.502.2021 Burmistrza Szklarskiej Poręby z 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.