×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA w sprawie zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku

Burmistrz Miasta Szklarska Poręba w formie niniejszego obwieszczenia zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyposażonych w wodomierze, położonych na terenie Miasta Szklarska Poręba i wynosi w wysokości 12,70 zł od 1 m3 zużytej wody.

Opłatę wylicza się jako iloczyn: ilości zużytej wody w metrach sześciennych z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 12,70 zł. Przy czym ilość zużytej wody ustalana jest na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2020 poz. 1427 ze zm.).

Pouczenie
(istotne informacje wymagające zapoznania się z nimi)

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Deklarację o której mowa powyżej właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w urzędzie miejskim Szklarskiej Poręby lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej UM Szklarska Poręba.
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację do 10 lutego 2021 r. i podać dane odnośnie średniego miesięcznego zużycia wody za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji, czyli dane za rok 2020.
Ustala się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa powyżej uiszcza się miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, czyli opłata za styczeń powinna być wniesiona do 15 stycznia.
W przypadku zwłoki w złożeniu deklaracji proszę liczyć się z dopłatą/niedopłatą opłaty za miesiąc styczeń.
Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można obecnie dokonywać poleceniem przelewu na dotychczasowe indywidualne numery kont bankowych za pośrednictwem placówek bankowych, pocztowych, agencji płatniczych lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z art. 6o ust 1. ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1939 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Szklarskiej Poręby określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

Zgodnie z art. 5 ust 1. pkt 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1939 z późn. zm.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na pięć frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Zgodnie z art. 6ka powyższej ustawy w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz Miasta Szklarska Poręba ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości trzykrotności wysokości stawki za gospodarowanie odpadami segregowanymi.

Na podstawie § 4 uchwały nr XX/207/19 Rady Miasta Szklarskiej Poręby z 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10% stawki podstawowej właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, znajdującym się na terenie posesji, podlegającym kontroli upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego. Po uprzednim złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł korzystać z usług odbioru lub wywozić ich na PSZOK.

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) Rada Miejska w Szklarskiej Porębie 26 września 2019 r. podjęła uchwałę dotyczącą wyłączenia z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe.
Wobec powyższego od 1 stycznia 2020 roku zobowiązani są właściciele nieruchomości niezamieszkałych zawrzeć indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele, nieruchomości którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
Ponadto, na podstawie art. 6 ust. 5a Burmistrz Miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa powyżej, i dowód uiszczenia opłat za te usługi lub w inny sposób udokumentowania wykonania ww. obowiązków.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikiem Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Szklarska Poręba pod numerem tel. 757 547 733.

Burmistrz Szklarskiej Poręby
– Mirosław Graf