Informujemy, że pilotażowo zostaje wprowadzona możliwość reklamy na stronie miejskiej, obiektów noclegowych dodatkowym bannerem.

Burmistrz Szklarskiej Poręby przypomina, że termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31 maja 2016 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści II raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30% opłaty rocznej.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 167, 168, 169 obręb 0006 przy ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 - 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Odbudowa odcinków ulicy Kołłątaja o łącznej długości 1260 m, uszkodzonych w trakcie intensywnych opadów deszczu na terenie Szklarskiej Poręby".

Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich par małżeńskich, zameldowanych na terenie Szklarskiej Poręby, których związek małżeński został zarejestrowany w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju, a które w 2016 r. świętować będą jubileusz 50 rocznicy ślubu o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie w terminie do dnia 15 maja 2016 r.

Już od 1 kwietnia można składać wnioski o świadczenie wychowawcze popularnie zwane programem Rodzina 500 plus.
W naszym mieście weryfikacją wniosków i wypłatą świadczeń zajmować będzie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się w dawnej przychodni na ul. Jedności Narodowej 11.

DECYZJA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
w sprawie ogłoszenia Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zwanej dalej „kpa" w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie poszukuje stażysty na stanowisko administrator świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Po 6-miesiecznym stażu gwarancja zatrudnienia na 3 miesiące. Ze stażu może skorzystać osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy

Już pierwszego kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

SAMORZĄDOWY INTEGRACYJNY ŻŁOBEK
„MAGICZNY ŚWIAT MALUCHÓW”
w SZKLARKSIEJ PORĘBIE
INFORMUJE, że

ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe 2016, został zamieszczony I otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Serdecznie zapraszamy Państwa - naszych członków-producentów - do składania wniosków o przyznanie Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ogłasza rekrutacje dzieci 5/6 letnich do oddziału przedszkolnego. Rekrutacja rwa od 15 - 26 lutego 2016 . Wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły.

Miejska Przychodnia przy ul. Szpitalnej już od stycznia oferuje zwiększoną dostępność do lekarza dziecięcego i tak :

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
P R Z Y P O M I N A

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2016r.

W odpowiedzi na maila w sprawie Uchwały Antysmogowej informuję:

Burmistrz Szklarskiej Poręby zarządzeniem nr 0050.34.2018 z 31 grudnia 2018 r. odwołał okresowy zakaz wstępu do lasów komunalnych Szklarskiej Poręby.

Ze względu na prowadzenie prac związanych z usuwaniem wywrotów i złomów Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu zielonego i niebieskiego szlaku turystycznego na terenie leśnictwa Roztoka (do odwołania). Tymczasowo zamknięte szlaki turystyczne i ich obejście zostało zaznaczone na mapie w załączniku.