×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wraz z wiosennym topnieniem śniegu zauważamy nagminne pozbywanie się śmieci w sposób niedozwolony przez niektórych mieszkańców i niektórych przedsiębiorców prowadzących pensjonaty, gastronomię, handel. Podrzucanie śmieci w workach, kartonach, wiadrach czy skrzynkach, a także luzem w pobliże kubłów i kontenerów, pozostawianie przy koszach do selektywnej zbiórki opakowań czy do miejskich pojemników ulicznych jest przecież zabronione. Ale nie wszyscy przestrzegają prawa.

Tylko w czwartek rano, 8 marca 2012 r. w pobliżu gniazda selektywnej zbiórki opakowań opodal skałki Marianki przy ul. Uroczej wystawionych było 7 „bezpańskich” dużych worków foliowych ze śmieciami. Worki te zostały zabrane przez nasze służby komunalne a Straż Miejska rozpoczęła poszukiwania osoby, która pozostawiła te śmieci. W czasie dokonywania przeglądu i dokumentowania ich zawartości, w tym samym miejscu pojawiły się kolejne 2 identyczne worki ze śmieciami z tego samego obiektu. Sprawca zaśmiecania został ustalony a następnie ukarany mandatem. Ponadto pokryje on koszty pracy MZGL i wywózki wywózki śmieci na składowisko. Całość będzie go kosztować wielokrotnie więcej niż legalne usunięcie śmieci.

Takie pozbywanie się śmieci to nie tylko dowód na brak dobrego wychowania, nie tylko przejaw niechlujstwa ale jest to wykroczenie ścigane z art. 145 ustawy Kodeks wykroczeń.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami§ 3uchwały Nr XIII/117/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 września 2007 r. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szklarska Poręba - właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego poprzez:

  1. wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,

  2. utrzymanie urządzeń oraz miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym,

  3. usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

W tym stanie rzeczy wyrzucanie odpadów komunalnych na terenie miasta Szklarska Poręba wbrew wyżej określonym zasadom jest niezgodne z uchwałą (sprzeczne z prawem). Z kolei zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, uchwalonego na podstawie art. 4 cytowanej ustawy podlega karze grzywny.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach właściciele nieruchomości (dotyczy to także przedsiębiorców, właścicieli punktów handlowych) są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy (a także przez okazanie dowodu uiszczania opłat) korzystania z usług odbioru odpadów.

Z informacji uzyskanych od pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej wynika, że największy problem ze zjawiskiem podrzucania śmieci występuję w niżej wymienionych miejscach:

  1. ul. Mała - przy pojemnikach selektywnej zbiórki

  2. ul. Kilińskiego - parking

  3. ul. Urocza – przy pojemnikach selektywnej zbiórki

  4. ul. Turystyczna – przy pojemnikach do selektywnej zbiórki, przy pensjonacie Carmen i przy blokach,

  5. ul. Mickiewicza – rynek,

  6. ul. Piastowska - przystanek PKS, cmentarz,

  7. ul. Franciszkańska - przy pojemnikach selektywnej zbiórki, przy kościele

 

W związku z powyższym miejsca te zostaną objęte wzmożoną kontrolą służb komunalnych oraz Straży Miejskiej. Równolegle podejmowane będą wyrywkowe kontrole w zakresie gospodarki odpadami, w tym posiadania umów i uiszczaniu opłat.

 

 

Składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych podlega odpowiedzialności karnej z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, dalej: „kodeks karny”) lub odpowiedzialności za wykroczenia w myśl przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm., dalej: „kodeks wykroczeń”).


 Kodeks karny

Odpowiedzialność karna została określona w art. 183 kodeksu karnego:
Art. 183 § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.

§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


     

 Kodeks wykroczeń

Art. 145 kodeksu wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Artykuł 154 § 2 kodeksu wykroczeń: Kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości. podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu

w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.