Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wsparcie finansowe wymiany ogrzewania na ekologiczne

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY MIASTA SZKLARSKIEJ PORĘBY - wchodzimy na wyższy poziom

Od 23 maja do 30 sierpnia 2018 r. w Szklarskiej Porębie prowadzone były prace polegające na zdemontowaniu, wywiezieniu oraz utylizacji materiału izolacyjnego zawierającego azbest

Projekt „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Termomodernizacja szkoły — w trosce o komfort i klimat

Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej na obszarach NATURA 2000 w Szklarskiej Porębie

Realizujemy projekt pn. „Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz

ROWEROWA KRAINA jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Przebudowa i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharta Hauptmannów

Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów)

Oznakowanie atrakcji turystycznych jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Ułatwienie dostępu do miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz poprawa komunikacji drogowej w Szklarskiej Porębie poprzez przebudowę ul. 11-go Listopada

Projekty realizowane przez Miasto Szklarska Poręba w latach 2007-2013

Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym

Herb miasta Szklarska Poręba

Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wspieraj lokalne organizacje ze Szklarskiej Poręby

Szklarska Poręba wspiera miejscowe organizacje pożytku publicznego

Samozatrudnienie, przedsiębiorczość przez tworzenie nowych miejsc pracy