×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Fotografia prezentująca zadrzewioną działkę

Działka o powierzchni 2059 m2 położona w centralnej części Szklarskiej Poręby przy ul. Parkowej to znakomite miejsce na lokalizację działalności w zacisznym miejscu, z widokami na góry.

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.

Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków: działka nr 46/6 obr. 0006.

Powierzchnia działki: 2059 m2.

Lokalizacja: w strefie centralnej przy ul. Parkowej.

Sytuacja prawna: własność Gminy Szklarska Poręba.

Księga wieczysta: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działek oraz dla innych gminnych nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093664/8.

Sposób udostępnienia nieruchomości: sprzedaż.

Tryb nabycia: przetarg ustny nieograniczony.

Działka na sprzedaż oraz sąsiednie budynki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. Nowego Centrum w Szklarskiej Porębie (uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XIX/184/19 z 28 listopada 2019 r.). Działka oznaczona jest na rysunku planu symbolem Uz.6 z przeznaczeniem podstawowym jako tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą oraz z przeznaczeniem uzupełniającym:
a) infrastruktura techniczna,
b) lokale mieszkalne, towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu,
c) drogi wewnętrzne i parkingi.
Obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane na wydzielonych działkach nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni terenu. Linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określa rysunek planu.

Mapa ewidencyjna przedstawiająca działkę

Przez zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą należy rozumieć zabudowę służącą działalności z zakresu:
• gastronomii,
• kultury i sztuki, rozrywki,
• sportu i rekreacji,
• turystyki i hotelarstwa,
• ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
• oświaty i wychowania,
• opieki społecznej,
zlokalizowaną na terenach, których min. 50% powierzchni stanowi zieleń urządzona lub terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne, przy czym określa się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej — 50%.

Mapa zasadnicza z zaznaczoną działką

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.

Istniejące uzbrojenie: działka z dojazdem drogą gruntową, w zasięgu energii elektrycznej, wody, kanalizacji, gazu i telefonu.

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, zadrzewiona i zakrzewiona, na lekkim północno-wschodnim skłonie.

Informacja o terenach przyległych: położona w sąsiedztwie zabudowy pensjonatowej i mieszkalnej oraz terenów rekreacyjno-sportowych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 850.000,- zł netto
(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się 20 marca 2023 r. o godz. 13 w sali nr 2 Urzędu miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

Dokumenty:

Szklarska Poręba, 19 stycznia 2023 roku