Dzierżawa na okres do 9 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Izerskiej / ul. Wolności, o powierzchni 15021 m2

Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na południowym stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem.

Usytuowana w strefie pośredniej miasta w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów wczasowych, a także zieleni.

Nieruchomość niezabudowana, ul. Izerska/ul. Wolności (132/2 obr. 0001)

 1. Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania
  1. przedmiotem dzierżawy jest część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 132/2 obr. 0001 o powierzchni 15 021 m2.
  2. przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej Doliny (uchwała nr LXII/673/18 z 28 września 2018 r.) oznaczone jest symbolem Uz.4–tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą;
  3. dozwolonym sposobem zagospodarowania nieruchomości są cele rekreacyjno-sportowe, w tym wyciąg narciarski
  4. terminem zagospodarowania nieruchomości jest maksymalnie do 1 roku od dnia zawarcia umowy.
 2. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 1000,- zł netto w miesiącach od grudnia do marca każdego roku oraz w wysokości 300,- złotych netto w miesiącach od kwietnia do listopada każdego roku. Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 3. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości dwukrotności czynszu płatnego w miesiącach od grudnia do marca, w dniu podpisania umowy. Kaucja ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, w szczególności terminowego uiszczania czynszu dzierżawnego.
 4. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz utrzymania jej oraz otoczenia w należytym stanie. Dzierżawca zobowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
 5. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem przyczyn wypowiedzenia.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką (w złotych) wadium w wysokości 1000,- złotych na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 08.11.2019 r.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji.
 7. Pisemne oferty zawierające:
  -    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  -    datę sporządzenia oferty,
  -    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,
  -    oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto płatną w okresie od grudnia do marca (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
  -    oferowaną wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto płatną w okresie od kwietnia do listopada (wyższą od czynszu określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
  -    oferowany sposób zagospodarowania nieruchomości, ze wskazaniem rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej i z koncepcją zagospodarowania nieruchomości,
  -    oferowany termin zagospodarowania nieruchomości (krótszy od terminu wskazanego w punkcie I niniejszego ogłoszenia)
  -    nr konta, na które należy zwrócić wadium w przypadku niewygrania przetargu,
  -    dowód wpłacenia wadium,
  -    podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
  należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Izerskiej / ul. Wolności. Nie otwierać przed 12 listopada 2019 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2, pokój nr 3 do godz. 15 8 listopada 2019 r.
 8. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
  -    oferowany czynsz dzierżawny – 60%
  -    sposób zagospodarowania nieruchomości – 20%
  -    termin zagospodarowania nieruchomości – 20%
 9. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
 10. Zawarcie umowy w ciągu do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony pisemnie. Przed podpisaniem umowy wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru.
 11. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.

 • Hits: 8384
 • Hits: 277

Część jawna przetargu odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 12 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod nr. 757 547 710, bądź przez e-pocztę: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dokumenty do pobrania:

 

Szklarska Poręba, 10 października 2019 r.